resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Inventarizace krasových jevů v regionu Krkonoš

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0004533

Popis projektu:

V Krkonošském národním parku je vysoká koncentrace krasových jevů (především jeskyně, ponory, krasové kanály a drobné dutiny) vázaných na malá tělesa karbonátů. Doposud však tyto jevy nebyly zkoumány komplexně, ale byly zaměřeny vždy na určitý problém. Předkládaný projekt má na základě opatření Plánu péče o KRNAP a jeho OP 2010–2020 za úkol provést inventarizaci a dokumentaci jeskyní a drobných krasových a pseudokrasových tvarů.

Hlavním cílem projektu je provedení komplexního monitoringu krasových jevů v Krkonošském národním parku a jeho ochranném pásmu.

Cíl projektu je rozdělen do třech částí:

1) Revize všech krasových jevů (inventarizace) – především jeskyní na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma včetně geodetického zaměření, fotodokumentace, soustředění veškerých archivních dat o lokalitě, doplnění základních geologických a speleologických/karsologických údajů o lokalitě.
Množství dokumentace je roztříštěno v soukromých archivech, v centrálním archivu České
speleologické společnosti (ČSS), v archivech klubů ČSS a v archivu Správy Krkonošského národního parku. Cílem revize je mimo terénních prací též soustředit a vyhodnotit všechny dokumenty do jednoho celku.

2) Dokumentace vybraných jeskynních lokalit s vyhodnocením závislosti na tektonice a petrologii horninového masivu, vyhodnocení morfologie prostor a analýz sedimentů a jejich interpretace na genezi jeskyní a geomorfologický vývoj Krkonoš. Sledování a vyhodnocení vodního režimu.

3) Shrnutí výsledků a jejich vyhodnocení pro praktickou ochranu přírody, případně vypracování závěrů pro rozšíření všeobecného poznání krasu. Popularizace výsledků s využitím fotodokumentace. Krkonošské krasové jevy jsou veřejnosti nepřístupné. Proto bude jedním z výstupů závěrečná publikace s fotodokumentací formou knihy, která vyjde v nákladu 1 500 ks. Tato publikace bude populárně – naučnou formou shrnovat získané poznatky a bude sloužit k předání získaných poznatků odborné i laické veřejnosti. Dále bude pro edukativní účely vytvořen digitální model s možností virtuální prohlídky nejznámější a zároveň nejdelší jeskyně Krkonošského národního parku – Albeřické jeskyně.

Účelem inventarizace je na základě terénních pochůzek, archivních rešerší, studia literatury,
porovnáním s databází krasových jevů ČR – JESO, revizí starších prací a vlastním činností (doplněním informací) shromáždit data ze všech známých i málo známých jeskyní a pseudokrasových dutin. Pro inventarizaci krasových jevů jsou jeskyně rozděleny do třech kategorií - malé jeskyně (kategorie C, podzemní dutiny do celkové délky do 10 m), středně velké jeskyně (kategorie B, podzemní dutiny o celkové délce přes 10 m) a významné jeskyně (kategorie A). V rámci projektu se předpokládá zpracování 40 malých jeskyní, 30 středních jeskyní a 12 významných jeskyní (Netopýří Mlýn, Rokytnická j., Ponikelské propadání, Ponikelská j., Hříběcí j., Stalagnátová (Lánovská) j., Krakonošova j., Celní j., Trucovna, Albeřická j., Medvědí j. a Krasové dutiny v důlních dílech v Obřím dole) .
Po dokončení inventarizace bude vypracovaná dílčí zpráva o inventarizaci.

V rámci dokumentace významných lokalit budou probíhat zejména tyto činnosti:

  • revize a zhodnocení starších poznatků (pokud existují) včetně digitalizace archivních dokumentů, fotografií, negativů a filmů,
  • geomorfologické zhodnocení včetně antropogenního vlivu
  • speleologické zhodnocení (mapování, přesné zaměření vchodů),
  • vazba jevů na geologii (petrologie, poruchy),
  • hydrogeologie a hydrochemie,
  • tektonika (vazba na poruchy, neotektonické pohyby, stabilita stropů ve vazbě na bývalé lomy),
  • zhodnocení klastických jeskynních sedimentů a speleothém (krápníkové výzdoby),
  • paleontologické zhodnocení.

Pro každou významnou jeskyni bude vypracovaná dílčí zpráva.

Závěrečným okruhem je shrnutí všech výsledků a jejich vyhodnocení pro praktickou ochranu
krasových jevů.
V závěru realizace projektu bude vypracována souhrnná závěrečná zpráva.

Realizace projektu: