resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Inventarizační bryologický průzkum KRNAP a jeho ochranného pásma

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0005169

Popis projektu:

Mechorosty tvoří v horských biotopech významnou složku ekosystémů. Podrobná znalost jejich výskytu je předpokladem úspěšné ochrany a péče o fytogenofond Krkonošského národního parku. Správa KRNAP projektem naplňuje příslušné cíle a ustanovení Plánu péče o KRNAP a jeho OP 2010–2020. Výstupem projektu bude komplexní přehled o bryoflóře Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma a knižní publikace Regionálního červeného seznamu mechorostů Krkonoš.

Projekt sleduje tyto cíle:

  1. 1) Systematická inventarizace bryoflóry Krkonoš (Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma - evropsky významné lokality Krkonoše), zaměřená na doplnění aktuálních údajů o rozšíření, početnosti a rizicích ohrožujících populace vzácných a ohrožených druhů mechorostů.
  2. Identifikace center druhové diverzity české části Krkonoš podle bryofloristických údajů.
  3. Navržení/nastavení vhodného managementu pro bryologicky nejhodnotnější lokality (pasivní ochrana, úprava stávajícího managementu či doporučení nových aktivních opatření včetně např. revitalizace mokřadů).
  4. Vytvoření regionálního červeného seznamu mechorostů Krkonoš podle kritérií IUCN, verze 3.1, včetně jeho samotného vydání v podobně odborné publikace.
Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2023

Celkové náklady projektu činí 2 403 844,00 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Operačního programu Životní prostředí.