resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Krkonošské muzeum – expozice Památník zapadlých vlastenců v Pasekách na Jizerou

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001669

Popis projektu

Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou je paměťovou institucí uchovávající poznatky o životě v Krkonoších. Muzeum je situováno do fary z 19. století, přičemž technický stav objektu je nevyhovující a ohrožující sbírkové předměty. Expozice odpovídá době vzniku, ale pro efektivnější využití sbírek je připravena komplexní změna. Návrh nového řešení aktualizuje a modernizuje výrazové prostředky a výtvarně podtrhuje vybrané dominanty při zachování kerkonošského genia loci.

Cílem projektu je soubor opatření nezbytných pro efektivní zpřístupnění, plnohodnotné využití,
zatraktivnění a zabezpečení Památníku zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou. Abychom mohli celkově zatraktivnit a zefektivnit využití sbírkových fondů, je nezbytným předpokladem stavebnětechnické zabezpečení objektu. Proto jsou v rámci stavebních prací navrženy takové úpravy, jež umožní výrazně zkvalitnit podmínky uchování sbírkových předmětů s ohledem na jejich charakter. Zejména se jedná o snížení vlhkosti interiéru a eliminaci výkyvů teplot, díky termoizolačním opatřením obvodového pláště. Součástí návrhu oprav je i zvýšení bezpečnosti objektu, který je standardně napojen na elektronický zabezpečovací systém, díky repasování a instalaci mechanických zábran v oknech. Jako havarijní se jeví některé statické trhliny, které budou sanovány stehováním a hloubkovým spárováním.

Cílem v oblasti prezentace je záměr především výtvarnými prostředky vytvořit přitažlivou a poetickou výstavu pro všechny věkové skupiny. Společnou filosofií autorů je názor, že výstava musí být výtvarným dílem jako celek, pevným a jednotným tvarem, jak ideově, tak stavebně. V duchu české moderní výstavnické tradice bude expozice pojímána částečně jako scénografie, kdy je návštěvník vtažen do akce, na jeviště (theatro mundi). Prožitek, který vytváří pocit autenticity a rezonuje emoce diváka, je vytvářen simulovanými i výtvarnými prostředky. Spolupůsobením tvarů, světelné atmosféry a koloritu, zvuků, exponátů a simulací výstava pak vzbuzuje v návštěvníkovi trvalejší pocit hlubšího prožitku, pocitu být přitom, a stimuluje k hlubšímu zájmu a poznání.

Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1. 11. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018

Celkové náklady projektu činí 13 633 734,42 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Rekonstrukce Památníku zapadlých vlastenců v Pasekách n. Jizerou

Vizualizace: Památník zapadlých vlastenců – dějiny obce
Vizualizace: Památník zapadlých vlastenců – houslařská expozice
Vizualizace: Památník zapadlých vlastenců – škola, divadlo
Vizualizace: Památník zapadlých vlastenců – vstupní prostor
Probíhající rekonstrukce – únor 2018
Probíhající rekonstrukce – únor 2018
Probíhající rekonstrukce – únor 2018
Probíhající rekonstrukce – únor 2018
Probíhající rekonstrukce – únor 2018
Paseky nad Jizerou – opravené interiéry muzea
Paseky nad Jizerou – opravené interiéry muzea
Paseky nad Jizerou – opravené interiéry muzea
Dokončování nové expozice
Dokončování nové expozice
Pozvánka na slavnostní otevření památníku
Slavnostní otevření 15. 12. 2018
Slavnostní otevření 15. 12. 2018
Nová houslařská expozice
Nová expozice – škola a divadlo
Nová expozice v Památníku zapadlých vlastenců
Nová expozice v Památníku zapadlých vlastenců