resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Monitoring současného rozšíření květeny cévnatých rostlin Krkonoš

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0004592

Popis projektu:

Podrobná znalost současného rozšíření květeny cévnatých rostlin Krkonoš je předpokladem úspěšné ochrany a péče o fytogenofond Krkonošského národního parku. Správa KRNAP projektem naplňuje příslušné cíle a ustanovení Plánu péče o KRNAP a jeho OP 2010 - 2020. Výsledkem projektu bude aktualizace databáze cévnatých rostlin Správy KRNAP, její doplnění o poznatky ze současnosti a moderní analýza všech dat a zároveň provázání databáze s Nálezovou databází AOPK ČR a národní databáze PLADIAS.

Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2017
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2024

Celkové náklady projektu činí 8 279 274,00 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Operačního programu Životní prostředí.