resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Návštěvnické centrum Krkonošského národního parku

reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0011488

Popis projektu:

Projekt spočívá v rekonstrukci stávajícího památkově chráněného objektu v současnosti sloužícího jako muzeum na nové návštěvnické centrum Krkonošského národního parku. Stavební úpravy a kompletní změna expozice oživí prostor bývalého augustiniánského kláštera a vytvoří se téměř tři tisíce metrů čtverečních výstavních ploch. Poutavou formou se za využití klasických i interaktivních prvků představí návštěvníkům příběh krkonošské přírody a příběh lidí usazených v horách.

Péče o návštěvníky Krkonošského národního parku je jednou z činností Správy KRNAP, která je
naplňována již od samotného vzniku organizace. V hlavním předmětu své činnosti má mj.  provozování návštěvnických středisek, propagační činnost v oboru ochrany přírody a životního prostředí, provoz muzeí a dokumentační činnosti. Realizací projektu přispěje žadatel k naplňování těchto hlavních náplní jeho existence.

Jedním z primárních důvodů výstavby návštěvnického centra je skutečnost, že KRNAP je jedním z nejnavštěvovanějších chráněných území Evropy. Z aktuálního sledování návštěvnosti vychází, že do Krkonoš ročně přijíždí okolo 3,5 mil. návštěvníků, kteří zde stráví skoro 12 mil. osobodní. Správa Krkonošského národního parku se tak do značné míry potýká s tzv. overturismem, kterému musí čelit.
Na jedné straně je to aktivními opatřeními v terénu a na druhé je to intenzivní osvětou a informováním o unikátním prostředí Krkonošského národního parku. Z dlouhodobého pohledu je právě forma ekologického vzdělávání, interpretace přírodního (ale také kulturního a historického) dědictví a hodnot území ta správná, ale je nutné pro ní vytvořit podmínky tak, aby zároveň byla atraktivní a přátelská k návštěvníkům.
Správa KRNAP doposud provozuje menší informační centra či muzea se stálými výstavami, ale hlavní návštěvnické centrum jako takové neexistuje. Pro jeho umístění je zvolena budova Krkonošského muzea, které je zde již od roku 1966. V roce 1984 byla otevřena v té době moderní expozice Kámen a život, která byla v r. 1995 doplněna o stálou výstavu Člověk a hory. Současná expozice i stavebně technický stav však nejsou udržitelné a je nutná komplexní změna.

Cílem projektu je po nezbytných stavebních úpravách přeměnit stávající muzeum na Návštěvnické centrum Krkonošského národního parku, které skrz nové expozice vtáhne návštěvníka do světa našich nejvyšších hor a odhalí mu tak skrytá tajemství krkonošské přírody. Cílem je poskytnout návštěvníkům informace ve srozumitelné a atraktivní formě.

V návaznosti na unikátní prostředí hor jsou zvolena témata interpretace:

  • arkto-alpínská tundra - zcela unikátní, a tudíž nejcennější, typ ekosystému, který lze nalézt pouze v Krkonoších;
  • horské květnaté louky - zásadní fenomén krkonošské biodiverzity, vzniklé ovšem díky generacím hospodářů;
  • lesy, především lesy přirozené a přírodně blízké;
  • endemické a jiné vzácné druhy organismů a glaciální relikty - zdůrazňují znovu jedinečnost Krkonoš a tedy implicitní důvod pro jejich ochranu formou národního parku;
  • geomorfologické jevy vyplývající z činností ledovců;
  • specifické kulturně-historické hodnoty území národního parku a jeho ochranného pásma) - bohatá historie Krkonoš, jejich kolonizace, i zásadní poválečná demografická změna, se podepsaly (pozitivně i negativně) na biodiverzitě i krajině hor.

Cílové skupiny po návštěvě centra:
- znají a respektují důvody existence národního parku v Krkonoších
- jsou ochotni respektovat limity a pravidla ochrany přírody a jsou případně ochotni v tom pomoci i svou vlastní aktivitou;
- rozumí důvodům konkrétních managementových opatření prováděných Správou KRNAP.

Nová expozice bude nabízet možnost poznání člověka ve vazbě na přírodní procesy - bude prezentováno jednotné téma příroda a člověk, kde expozice nebude mít žádný předem daný pevný směr, návštěvník nebude mít předem určeno pořadí jednotlivých prostor a bude mít volnost ve výběru prostředí i jednotlivých dílčích témat.

Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1. 2. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2022

Celkové investiční náklady projektu činí 158 904 790,33 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Operačního programu Životní prostředí.