resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Noční motýli jako klíčová bioindikační skupina pro zlepšení péče o krkonošské louky z pohledu bezobratlých a pro sledování dopadů klimatických změn

Popis projektu:

Motýli jsou velmi dobrou modelovou bioindikační skupinou a jsou proto využíváni v řadě
ekologických studií hodnotících stav dochovaného přírodního prostředí a stupeň jeho ovlivnění člověkem. V rámci projektu se zaměřujeme na noční motýli, přičemž získáme první ucelené základy pro systematické hodnocení dopadů lidské činnosti a klimatických změn na noční motýly v Krkonoších, jako na modelovou skupinu organismů.

Denní motýli jsou považováni za modelovou skupinu a jejich plošné zkoumání v rámci projektu Fauna Krkonoš ukázalo, že v Krkonoších za cca posledních 100 let vymřelo více než dvacet druhů denních motýlů a dalších více než dvacet druhů je v současné době nutné považovat za kriticky ohrožené. Výsledky ukázaly, že za vymíráním a ústupem druhů jsou změny v péči o louky a bezlesá stanoviště obecně. Jedná se o jeden z nejvážnějších současných problémů ochrany přírody Krkonoš.
Pro zastavení těchto negativních trendů je klíčové mít detailní informace, které umožní přesně upravit hospodaření na loukách s ohledem na jejich geomorfologii, klimatické podmínky, míru izolovanosti, rozlohu a zejména s ohledem na druh biotopu a strukturu společenstev.

Malý počet denních motýlů neumožňuje podrobný pohled na stav fauny na jednotlivých loukách a nastavení detailní vhodné péče. Ideální modelovou skupinou pro vyhodnocení stavu jednotlivých typů luk a nastavení vhodných managementů jsou velcí noční motýli. Tato skupina je natolik početná, že detailní analýza variabilního společenstva umožní podrobně popsat stav jednotlivých typů luk. U velkých nočních motýlů je pro jednotlivé druhy známa řada funkčních vlastností, které lze využít k lepšímu posouzení dopadu jednotlivých typů zásahů, případně k navržení vhodných zásahů pro udržení co největší diverzity sledovaných skupin. Získaná data budou také využita pro výběr vhodných bioindikačních druhů pro nelesní části Krkonoš.

Dílčí cíle projektu jsou:

  1. Zhodnocení stavu druhového spektra nočních motýlů, jako indikační skupiny, ve vztahu k typům luk, jejich stavu a dopadům lidské činnosti. Hodnoceny budou louky všech typů pod hranicí lesa, zejména biotopů zahrnutých do soustavy Natura 2000.
  2. Posouzení míry změn a ohrožení společenstev krkonošských vysokohorských nočních motýlů klimatickou změnou.
  3. Založení monitorovací sítě pro sledování dlouhodobých změn v druhovém společenstvu nočních motýlů jako modelové bioindikační skupiny.
  4. Rozšíření a prohloubení znalostí o fauně Krkonošského národního parku.
Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1. 8. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2023

Celkové náklady projektu činí 2 324 529,00 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Operačního programu Životní prostředí.