resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP v podmínkách trvající imisní zátěže

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0008201

Popis projektu:

Cílem projektu je obnova a podpora biodiverzity lesních ekosystémů Krkonoš jako nezbytného předpokladu pro jejich stabilitu a pro obnovu jejich samořídících funkcí. V podmínkách trvající imisní zátěže je nutné procesy na území ponechávaném samovolnému vývoji podpořit cíleným managementem člověkem pozměněných lesních porostů, které je obklopují. Opatřeními realizovanými v rámci projektu bude zajištěna trvalá existence předmětů ochrany EVL Krkonoše a biotopů pro předměty ochrany PO Krkonoše.

Oblast Krkonošského národního parku byla v minulosti opakovaně zatěžována vysokými depozicemi imisních škodlivin. Toto vedlo k velkoplošnému odumírání dospělých porostů a vzniku rozsáhlých porostů, převážně stejnověkých, s převahou Smrku ztepilého (Picea abies) a Borovice pokroucené (Pinus contorta). V porostech byly využity i druhy dřevin, jejichž výskyt není v porostech v národním parku žádoucí (introdukované dřeviny), ale v době výsadeb měly rozhodující vliv na úspěšnost zalesnění holin. Jedná se především o Smrk pichlavý (Picea pungens).

V současné době se na území KRNAP vyskytují převážně nepůvodní monokultury s příměsí
introdukovaných dřevin. Stávající stav je však naprosto nevhodný ve vztahu k přirozeným podmínkám daného typu ekosystému. Porosty, které nejsou v lokalitě původní, představují ohrožení pro faunu a flóru, která vyžaduje pro svou existenci přirozená stanoviště horských lesů. Přítomnost nevhodné skladby vegetace vede ke snižování odolnosti porostů vůči škodlivým biotickým i abiotickým vlivům, zhoršování hydrologických a živinových poměrů v půdě a zhoršování podmínek pro existenci původních druhů živočichů, zejména Tetřívka obecného (Tetrao tetrix).

Porosty, vzniklé na imisních plochách jsou rozsáhlé plochy stejnověkých, víceméně stejnorodých porostů. Rizikovost těchto porostů spočívá zejména v:

  • nízké odolnosti vůči škodlivým vlivům – zejména poškozování zvěří, sněhem a mrazem, v dospělosti
  • nízká stabilita proti větru,
  • výskyt nepůvodních druhů dřevin,
  • zhoršené vodní a živinové poměry v půdě.

Cílem managementu se stala záchrana, obnova a podpora biodiverzity lesních ekosystémů a zvýšení stability lesních porostů. Jednou z klíčových součástí aktivit na dosažení tohoto cíle je rekonstrukce lesních porostů do stavu druhovou, prostorovou i věkovou skladbou odpovídající lesům přírodě blízkým a zároveň zohledňujícího současnou a předpokládanou imisní zátěž.

Projekt obsahuje 6 dílčích cílů, které se zaměřují na realizaci konkrétních opatření
vedoucích ke stabilizaci lesních ekosystémů v Krkonoších.

  1. Dílčím cílem 1 je efektivní realizace opatření na podporu biodiverzity astability lesních ekosystémů národního parku a lesů určených pro ochranu a podporu biodiverzity v ochranném pásmu (lesy v majetku státu).
  2. Dílčím cílem 2 je zjištění reakce složek lesních ekosystémů na managementové zásahy různé intenzity v podmínkách imisní zátěže a následný návrh a realizace efektivních opatření v lokalitách s nejvyšší imisní zátěží.
  3. Dílčím cílem 3 je vytvoření vhodných biotopů pro předmět ochrany PO Krkonoše tetřívka obecného (Tetrao tetrix).
  4. Dílčím cílem 4 je zajištění dostatečného množství tlejícího dřeva v různých stadiích rozkladu jako biotopu pro velké množství organismů.
  5. Dílčím cílem 5 je stanovení aktuální horní hranice lesa a její dynamiky v KRNAP.
  6. Dílčím cílem 6 je pořízení technologie pro dlouhodobý efektivní monitoring vývoje lesních ekosystémů jako ověření účelnosti a účinnosti realizovaných opatření jako nezbytný předpoklad pro případnou modifikaci managementu lesních ekosystémů.

Realizace projektu: 

Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2023

Celkové náklady projektu činí 97 153 106 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Operačního programu Životní prostředí.