resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Obnovný management krkonošských luk

reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0010296
 

Popis projektu:

Cílem projektu je realizace obnovného managementu na prioritních lučních enklávách, které se nachází na území Krkonošského národního parku. Důvodem pro provedení managementu je zastavení degradace, zmenšení či dokonce zániku těchto lokalit. Předejde se tak snížení druhové pestrosti i ohrožení kulturních hodnot krajiny.

Krkonošské luční porosty si dodnes zachovávají odkaz z dob svého vzniku. Dlouhodobé intenzivní, ale stále primitivní hospodaření založené na chovu dobytka a s ním spojené senaření, hustá síť enkláv propojených cestami sahající od podhůří až do alpinských poloh podmínily vznik neobvykle druhově bohatých lučních společenstev, jež jsou předmětem ochrany Krkonošského národního parku a jejichž ochrana je v současnosti jednou z priorit péče o jeho území.
Většina lučních enkláv, na kterých bude v rámci projektu realizován obnovný management, zahrnuje širokou škálu stanovišť s pestrou mozaikou biotopů, které jsou předmětem ochrany KRNAP a EVL Krkonoše. Charakter těchto nelesních biotopů je podmíněn nadmořskou výškou, kontaktem či naopak jeho absencí s primárním bezlesím hřebenových partií hor, reliéfem a expozicí svahů, vlhkostními poměry od relativně vláhově chudých svažitých poloh s mělkým či kamenitým substrátem až po zvodnělé podmáčené plochy mokřadů, rašelinišť a pramenných partií, dále obsahem živin a bazických iontů. K těmto faktorům ovlivňujícím typ a distribuci nelesních biotopů na lokalitě se samozřejmě přidává způsob hospodaření či jeho absence v blízké i vzdálené historii.

Hlavním cílem projektu je realizace obnovného managementu na prioritních lokalitách prostřednictvím adaptivního managementového cyklu. Adaptivní managementový cyklus je proces dějů, jehož cílem je efektivní podpora vybraných objektů ochrany.

Jedná se o následující předměty ochrany soustavy Natura 2000 v Evropsky významné lokalitě Krkonoše: 4030 Evropská suchá vřesoviště, 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří, 6520 Horské sečené louky, 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště.

Dalším cílem projektu je vytváření podmínek pro budoucí hospodaření po skončení realizace projektu. Tím je myšleno právo hospodaření na soukromých pozemcích, volba ochranářsky nejhodnotnější skladby opatření, ekonomicky udržitelná skladba opatření, potenciál začlenění lokalit do zemědělských dotací, vztah realizátorů managementu k majitelům pozemků, k lokalitě a k přírodním hodnotám.

Pro úspěšnou realizaci stanovených cílů a výstupů projektu budou realizovány tyto aktivity:
- obnovný management
- doplnění aplikační databáze LUHOP
- monitoring stavu vegetace.

Realizace projektu:

 

Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1. 6. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2023

Celkové výdaje projektu činí 76 391 100,92 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Operačního programu Životní prostředí.