resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Péče o vybrané předměty ochrany Krkonošského národního parku a Evropsky významné lokality Krkonoše

Reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_142/0014096

Popis projektu:

Předmětem ochrany Krkonošského národního parku jsou přírodní ekosystémy, vázané na přirodovědecky nejhodnotnější části Krkonoš a také evropsky významné druhy a typy evropských stanovišť, pro něž je vymezena EVL Krkonoše a vyhlášena PO Krkonoše. Náplní projektu je realizace opatření, která povedou ke zvýšení stability a biodiverzity či podpoří přirozené procesy. Pro vyhodnocení dopadů realizovaných opatření bude zajištěn monitoring, který poslouží jako podklad pro tvorbu managementových plánů.

Projekt má několik dílčích cílů. Prvním z nich je zvýšení stability porostů a podpora přirozených procesů v předmětech ochrany národního parku. Dlouhodobá snaha Správy KRNAP směřuje k dosažení stavu, kdy bude možné významně změněné lesní ekosystémy ponechat přírodním procesům.
Správa KRNAP si tento cíl zadala již při převzetí lesů do správy v roce 1994, naplnění tohoto cíle je bohužel oproti předpokladu podstatně dlouhodobějšího charakteru. S tím by měla značně pomoci realizace předkládaného projektu, kde se počítá s použitím harvestorové technologie, která je s ohledem na užití v technicky dostupném terénu velmi efektivní. V kombinaci s výsadbou cílových dřevin dojde ke zlepšení druhové skladby, což přispěje ke stabilitě lesních ekosystémů.
Dalším cílem je zajištění monitoringu stávajícího stavu porostů, které poslouží jako podklady vyhodnocení druhové skladby, aktuálního stavu a vývoje množství mrtvého dřeva a jeho struktury, stavu obnovy atd. Získané informace budou sloužit jako podklady pro plánovaná opatření stanovená v Zásadách péče o lesní ekosystémy (Plán péče, kapitola 2.2) a tvorbě Lesních hospodářských plánů.
Jako další cíl si Správa KRNAP stanovila eliminaci škod na porostech, které v zimním období způsobuje především jelení zvěř. Dle dlouholetých zkušeností se tohoto cíle dá dosáhnout uzavřením jelení zvěře do přezimovacích obor, kde je zvěř přikrmována kvalitní siláží a je jí poskytována odpovídající veterinární péče.
Posledním z cílů je snížení predačního tlaku černé zvěře na předměty ochrany – zejména tetřívka obecného a eliminace škod, které černá zvěř zůsobuje na lučních biotopech, které jsou Správou KRNAP dlouhodobě obnovovány.

Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1. 8. 2021
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2023

Celkové náklady projektu činí 89 006 619,93 Kč.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropských fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.