resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Péče o zvěř v mimovegetačním období – III. etapa

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0002439

Popis projektu:

V lesích Krkonoš dochází vlivem abiotických a biotických činitelů k narušování ekosystému lesa. Správa KRNAP se dlouhodobě snaží realizací různých opatření k nastolení maximální rovnováhy a stability lesního ekosystému. Jedním z biotických činitelů škod na lesním ekosystému je zvěř. Předkládaný projekt má za cíl zmenšit důsledky poškozování lesa v mimovegetačním období.

Jedním z biotických činitelů na krkonošské lesy je negativní vliv zvěře. Ohryzem a loupáním dokáže jeden exemplář jelena evropského (Cervus elaphus) či srnce obecného (Capreolus capreolus) během jednoho roku poškodit až stovky stromů, které v důsledku přerušení vodivých pletiv odumřou okamžitě, nebo jsou poškozením kůry náchylnější k napadení dřevokaznými houbami a následným zlomům větrem, sněhem či námrazou.

Řešením pro omezení škod zvěří na lesním ekosystému jsou navržená managementová opatření, která povedou ke snížení tlaku vysoké zvěře na lesní ekosystémy v nejvíc  ohrožených lokalitách. V rámci managementu péče o zvěř v mimovegetačním období proto budou vybudována nová zařízení odpovídající nejnovějším poznatkům.

Aktivity realizované v projektu:
Jedno z hlavních opatření pro snížení škod zvěře na lesní ekosystémy je kvalitní přikrmování zvěře v mimovegetačním období. Pro omezení škod jelení zvěří na lesní porosty především v zimních měsících je vhodné budování přezimovacích obůrek.

Přezimovací obůrky pro zvěř, které se budují v horských oblastech, kde dochází k migraci zvěře na zimní stávaniště, jsou významné z hlediska:

  • technicko-biologické ochrany lesních porostů v mimovegetačním období,
  • ochrany zvěře před negativním civilizačním tlakem,
  • zajištění existence stabilní a kvalitní populace zvěře v daném prostředí,
  • zajištění preventivní veterinární péče.

V rámci projektu budou realizována oplocení obor Pevnost, Husí potok, Vejpalice a Vysoký břeh.

Nové poznatky ve způsobu přikrmování lesní zvěře a v etologii zvěře, vedou i ke změně (přizpůsobení) krmných zařízení. Součástí projektu bude jak vylepšení (rekonstrukce) stávajících přezimovacích obůrek, tak i výstavba nových krmných zařízení mimo přezimovací obůrky, které zabraňují tlaku ostatní spárkaté zvěře (okusu letorostů melioračních a zpevňujících dřevin) na mladé lesní porosty.
Jedná se o zejména o vybudování krmných zařízení (krmelců a krechtů) a zařízení na skladování krmiva.

Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení: 4. 1. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2019

Celkové náklady projektu činí 26 715 916,48 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Operačního programu Životní prostředí.