resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Péče o zvěř v mimovegetačním období – IV. etapa

reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0011029

Popis projektu:

V krkonošských lesích dochází vlivem abiotických a biotických činitelů k narušování lesního ekosystému. Správa KRNAP se dlouhodobě snaží realizací různých opatření k nastolení jeho maximální rovnováhy a stability. Jedním z biotických činitelů škod na lesním ekosystému je zvěř. Předkládaný projekt má za cíl pomocí různých managementových opatření zmenšit důsledky poškozování lesa zvěří v mimovegetačním období.

Globálním cílem projektu je podpora nejdůležitější mimoprodukční funkce lesa, které lze dosáhnout zvýrazněním druhové a prostorové rozmanitosti porostů. Jedním z důležitých faktorů pro přeměnu na lesy druhově a prostorově rozrůzněné, které jsou stabilnější proti škodlivým vlivům abiotických a biotických činitelů, je zmírnění škod zvěří na lesních porostech.
Dosažení tohoto cíle je možné v současné době pouze při kombinaci preventivních ochran (chemické, mechanické, kombinované) mladých lesních porostů proti poškození zvěří a vhodného managementu péče o zvěř v mimovegetačním období.

Cílem projektu je realizace navržených managementových opatření, která povedou ke snížení tlaku vysoké zvěře na lesní ekosystémy v nejvíce ohrožených lokalitách. V praxi to znamená, že v rámci managementu péče o zvěř v mimovegetačním období budou vybudována nová zařízení (přezimovací obůrka, krmelce,...), která budou sloužit ke krmení zvěře, zároveň dojde také k vylepšení (modernizaci) stávající přezimovací obůrky. Právě přezimovací obůrky se staly účinným opatřením proti zimnímu a jarnímu okusu i loupání. V uvedených zařízeních bude vysoká koncentrace zvěře na omezeném prostoru - to je v rámci managementu péče o zvěř v mimovegetačním období klíčové jak z pohledu veterinárního, tak i výživového. Zvěři bude moci být předkládáno krmivo, které bude co nejvíce kopírovat podmínky přirozeného prostředí - důraz je kladen na obsah bílkovin a minerálních prvků.

Jedno z hlavních opatření pro snížení škod zvěře na lesní ekosystémy je kvalitní přikrmování zvěře v mimovegetačním období. Pro omezení škod jelení zvěří na lesní porosty především v zimních měsících je vhodné budování přezimovacích obůrek a vhodných krmných zařízení.
Přezimovací obůrky pro zvěř, které se budují v horských oblastech, kde dochází k migraci zvěře na zimní stávaniště, jsou významné z hlediska:
- technicko-biologické ochrany lesních porostů v mimovegetačním období,
- ochrany zvěře před negativním civilizačním tlakem,
- zajištění existence stabilní a kvalitní populace zvěře v daném prostředí,
- zajištění preventivní veterinární péče,
- zajištění krmiva.

Součástí projektu je oprava/rekonstrukce stávající přezimovací obůrky Michlův Mlýn a
výstavba nových krmných zařízení mimo přezimovací obůrky, které zabraňují tlaku ostatní spárkaté zvěře (okusu letorostů melioračních a zpevňujících dřevin) na mladé lesní porosty. Jedná se o vybudování krmných zařízení (krmelců a krechtů), kde bude zvěři v mimovegetačním období předkládáno vhodné krmivo a zařízení na skladování pořízeného krmiva (krechty). Dle předpokladů Správy KRNAP bude realizací tohoto projektu dosaženo optimálních kapacit pro zajištění odpovídající péče o zvěř v mimovegetačním období, součástí projektu je tedy i zajištění vhodného krmiva pro zvěř. Krmivo bude pořízeno v rámci projektu a bude zvěři předkládáno s dostatečným předstihem před uzavřením obůrek, aby došlo k plynulé adaptaci zažívacího traktu zvěře. Složení krmiva bude po celou dobu péče o zvěř v mimovegetačním období stejné. Spotřeba krmiva (siláže) je odhadována na 6 až 8 kg na kus/ den.

Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1. 10. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2021

Celkové ivýdaje projektu činí 11 600 528,00 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Operačního programu Životní prostředí.