resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Rekonstrukce a zpřístupnění genetické banky ve Vrchlabí

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0008030

Popis projektu:

Genetická banka zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin ve Vrchlabí slouží k uchování, pěstování a prezentaci zvláště chráněných druhů rostlin rostoucích na území KRNAP a jeho ochranného pásma. Cílem projektu je změna prostorového uspořádání zásobní zahrady a zefektivnění činnosti díky modernizaci technického vybavení laboratoře. Realizací projektu dojde k úpravě prostoru genetické banky na část produkční a nově i na část expoziční pro edukativní účely.

V současné době jsou rostliny v genetické bance umístěny ve vyvýšených či zahloubených záhonech z rozličných materiálů, přistíněných kovovými konstrukcemi se stínovkou. Zálivka rostlin probíhá pomocí nevyhovujícího automatického systému na manuální ovládání (chybí řídící jednotka a automatické proplachování). Součástí banky je skleník, komposty a sklad nářadí. Obslužné pěšiny jsou z betonových dlaždic, záhony jsou vymezeny zahradními betonovými obrubníky. Zpevněné plochy jsou nerovné, pěšiny úzké. Sklad sloužící k uchování květináčů a nářadí je tmavý, prostorovým uspořádáním nevyhovující.
Výzkum klíčivosti probíhá ve zděném objektu. Pikýrování a přesazování probíhá ve skleníku.
Veškerý biologický odpad vzniklý při pletí, ošetřování stávajících rostlin a sázení, je vyvážen na kompost. Materiál z kompostu je částečně využíván pro přípravu substrátů. Současné provedení záhonů a pevněných ploch je nepraktické pro údržbu.

Hlavním cílem projektu je revitalizace prostoru pro pěstování a uchování genetického materiálu ze zákona chráněných rostlin, rostoucích na území Krkonošského národního parku.

Realizací projektu vznikne ucelený koncept genofondové banky. Důraz je kladen především na vytvoření co nejlepších podmínek pro pěstování cílových rostlin. Těch bude dosaženo vhodným prostorovým uspořádáním a vybavením banky.
Rekonstrukce genetické banky umožní její zpřístupnění veřejnosti. V době rozkvětu rostlin budou v genetické bance probíhat komentované prohlídky, v rámci kterých budou široké veřejnosti představeny rostliny charakteristické pro území Krkonoš.

Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2020

Celkové náklady projektu činí 4 114 880,25 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Operačního programu Životní prostředí.