resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Rekonstrukce chodníku Horní Mísečky – Jestřábí boudy

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0002926

Popis projektu:

Projekt řeší eliminaci negativních vlivů na přilehlý terén tzv. Bucharovy cesty. K eliminaci dojde rekonstrukcí turistického chodníku Horní Mísečky - Jestřábí boudy nacházejícího se v I. – III. zóně Krkonošského národního parku. Povrch chodníku je poškozen vodní erozí a intenzivním využíváním návštěvníky Krkonoš. V horní části cesty bylo navíc v minulosti použito na opravu alkalické kamenivo, které negativně ovlivňuje chemismus přilehlého terénu. Chodník usměrňuje návštěvníky v dotčeném území.

Chodník byl v minulosti opravován za užití nevhodného stavebního materiálu, jehož chemické složení neodpovídá místnímu stanovišti. Jedná se o kamenivo se zásaditou reakcí. Přítomnost bazického materiálu negativně ovlivňuje zejména bylinný pokryv v okolí cesty a jeho druhové složení. Výluhy pak ovlivňují chemismus půdy i v širším okolí. Ponechání stávajícího stavu může ve svém důsledku znamenat i pozdější lokální zánik tundrových společenstev a tím i degradaci původního ekosystému, který je předmětem ochrany Krkonošského národního parku.
Současný povrch chodníku je v převážné většině kamenitý. Kameny vyčnívající z povrchu negativně ovlivňují bezpečnost chodců. Chodci pak poškozené úseky obcházejí mimo těleso cesty a tím dochází k sešlapu okolí cesty, a k neúměrnému rozšíření plochy chodníku na úkor vegetačního krytu.
Cílem je tedy celková rekonstrukce chodníku. V rámci realizace projektu dojde k odstranění alkalického materiálu z tělesa cesty a jeho nahrazení materiálem s vhodným pH, který odpovídá horninám geologického podloží. Povrch cesty bude upraven metodou štětování a zakalení.

Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1. 6. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2020

Celkové náklady projektu činí 3 792 583,00 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Operačního programu Životní prostředí.