resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Rekonstrukce turistických chodníků U Čtyř pánů – Česká budka a Černá hora – stezka k rozhledně

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0008005

Popis projektu:

Cílem projektu je především ochrana přírody Krkonošského národního parku. Projekt řeší eliminaci negativních vlivů na přilehlý terén turistických chodníků U Čtyř pánů – Česká budka, nacházejících se v I. zóně KRNAP a Černá hora – stezka k rozhledně (III. zóna). Povrch chodníků je intenzivním využíváním návštěvníky Krkonoš a vlivem eroze poškozen. Rekonstrukcí chodníků dojde k usměrnění návštěvníků a k eliminaci negativních dopadů na cenné ekosystémy.

Realizací projektu jsou očekávány pozitivní dopady:
– rekonstrukce povrchu turistických chodníků zabrání poškozování cenných ekosystémů při sešlapávání významných rostlinných společenstev v okolí tělesa chodníků, za účelem vyhnutí se obnažené podkladní vrstvy hrubšího kameniva a vyhnutí se zamokřeným a poškozeným nerovným místům povrchu chodníku
– odstranění erozních rýh povrchu chodníků spolu s řádným odvodněním povrchu zabrání další erozi a vyplavování materiálu do cenných ekosystémů v okolí chodníku a tím bude zamezeno nepříznivému ovlivňování přirozených přírodních podmínek stanoviště.

Turistický chodník U čtyř pánů – Česká budka
Veškerá opatření se týkají pouze obnovy povrchové pochozí vrstvy a obnovy funkčnosti příčného odvodnění s nepatrným doplněním. Svodnicové žlaby budou vyčištěny od splaveného materiálu. Na dvou místech budou svodnice doplněny. Výtok všech svodnic bude ve dně zpevněn příčným plochým kamenem. Odtokové rýhy a usazovací jímky v rýhách budou také vyčištěny. Podélný zadrnovaný příkopek bude ponechán bez zásahu. Povrch chodníku bude doplněn drobným povrchovým materiálem (perkem) místního původu. Průměrná tloušťka zásypu bude 8 cm. V těsném okolí pramenu Labe je plocha zpevněna dlažbou z velkoplošných kamenů místního původu. Okraj dlažby je vyskládán jako
plochý žlab svodnice, zaústěný do Labského potoka pod pramenem. Povrch příchozí cesty je odplaven a výškově na tuto svodnici nenavazuje. Voda z cesty stéká plošně a dále zvyšuje degradaci povrchu. Z toho důvodu bude doplňovaná vrstva perku místního původu zesílena na průměrně 12 cm. Erodovaný svah mezi pochozí plochou a vodotečí bude zpevněn rovnaninou z místního kamene nasucho. Spáry budou  vyplněny drny místního původu, získanými při čištění odtokových rýh svodnic.

Turistický chodník Černá hora – stezka k rozhledně
Konstrukce chodníku je zřízena ze dvou typů povrchů - zemní se zpevněním drobným materiálem a z trámových povalů. Povrchy se dle charakteru terénu střídají - tři úseky s trámovou konstrukcí a čtyři úseky s konstrukcí zemní. Z tohoto rozsahu budou rekonstruovány dva úseky s trámovou konstrukcí a jeden s konstrukcí zemní. Jeden zemní úsek - mezi dřevěnými - bude zrušen a bude opatřen konstrukcí vyvýšeného povrchu. Současné konstrukce z dřevěných trámů a fošen budou kompletně odstraněny.
Dřevěné konstrukce budou nahrazeny kompozitním materiálem z pryskyřic a skelných vláken. Jedná se o pilotní ověření materiálu. Dřevěné obruby zemního úseku budou odstraněny a nahrazeny novým materiálem. Pochozí materiál drobného zrnění (perk) bude doplněn v tloušťce průměrně 8 cm.

Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 9. 8. 2022

Celkové náklady projektu činí 2 692 207,65 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Operačního programu Životní prostředí.