resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNAP – II. etapa

Reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_142/0014092

Popis projektu:

Projekt se zabývá realizací opatření, která přispějí k obnově rašelinišť a rašelinných a podmáčených lesních společenstev. Přímo tak navazuje na předchozí etapu - je zaměřen na revitalizaci mokřadů na vybraných plochách území Krkonošského národního parku pomocí realizace obnovných opatření, která spočívají kombinaci dvou technik a to v zahrnování bývalých odvodňovacích kanálů a budování přehrážek na nich.

Projekt přímo navazuje na předchozí etapu a čerpá z jejích dosavadních výsledků. Závěrečná zpráva firmy Beleco, z.s., z roku 2019 podrobně dokumentuje jak samotnou metodiku analýzy mapových podkladů a vytipování prioritních lokalit pro terénní průzkum, tak i relizovaný terénní průzkum a navazující návrhy opatření a odhad nákladů.
Předkladaný projekt se zabývá již samotnou realizací obnovných opatření, která byla hodnocena jako vhodná k odstranění nevhodných zásahů do mokřadních společenstev. Díky těmto opatřením bude zajištěno zadržení vody v dalších vybraných lokalitách a obnova rašelinných a podmáčených lesních společenstvech. To dále povede k obnově vodního režimu a stabilizaci nefunkční plochy na daných lokalitách.
Mokřady tak budou moci významně přispět k regulaci odtoku vody ze zájmového území a snižovat tím průtoková maxima v obdobích bohatých na srážky. Cílem projektu je nadále pokračovat v realizaci obnovných opatření, která byla v předchozí etapě navržena v souladu s cílem obnovy, tj. stabilizovat vodní režim lokality, čímž budou nastartovány obnovné procesy struktury společenstva.

Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2021
Předpokládané datum ukončení: 30. 12. 2023

Celkové náklady projektu činí 41 631 050,70 Kč.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropských fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.