resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNAP

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0005869

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na revitalizaci mokřadů na vybraných plochách území Krkonošského národního parku. Záměrem je vypracování materiálu, který umožní detekovat plochy poškozených mokřadních ekosystémů pro revitalizace. Dále bude navržen postup jejich obnovy a nastaven dlouhodobý monitoring. Finálním výstupem bude realizace vlastních obnovných opatření. Projekt je zaměřen na obnovu rašelinišť, rašelinných a podmáčených lesních společenstev.

V průběhu realizace projektu budou realizovány tyto aktivity:

Vymezení zájmového území a průzkum podkladů
Pro vymezení území s aktuálně a potencionálně se vyskytujícími mokřadními společenstvy v rámci KRNAP bude použito několik zdrojů. Základem bude využití již existujících podkladů zpracovaných na Správě KRNAP. Jedná se především o 3D model terénu Krkonoš a mapové podklady lesnické typologie. Další krok ve zpřesňování navrhovaného území bude  zapracování údajů, které lze získat prověřením archivních údajů.

Mapování a kategorizace
Na vymezeném území proběhne prozkoumání ploch vhodných k obnově. Nalezená mokřadní
společenstva budou klasifikována dle Katalogu biotopů České republiky, každý klasifikovaný mokřad bude zaznamenán do mapových podkladů a zároveň budou doplněny další atributy popisující jeho aktuální stav.

Návrh postupu obnovy
Pro každou plochu určenou k revitalizaci bude vypracovaný postup obnovy mokřadních společenstev. Postup obnovy se bude odvíjet od klasifikace a stupně poškození mokřadního společenství. Všechny revitalizační opatření budou navrženy v souladu s konečným cílem obnovy, tj. stabilizovat vodní režim lokality, čímž budou nastartovány obnovné procesy struktury společenstva.

Monitoring
Z ploch určených k revitalizaci bude vybráno deset, na kterých bude založený monitoring. Stav ploch se začne monitorovat před provedením revitalizačních opatření. Plochy budou popsány stejnou metodou před zásahem, po jeho ukončení a pak v pravidelných intervalech v následujících letech. To umožní srovnání počátečního stavu ploch a jejich postupný vývoj po zásahu.

Revitalizace mokřadů prostřednictvím vybudování systému přehrážek
Na vybraných odvodňovacích příkopech bude provedena revitalizace mokřadů prostřednictvím vybudování systému přehrážek. Přehrážky budou sloužit zejména ke zpomalení až eliminaci odtoku vodu z mokřadu. Jejich zanášením a zarůstáním postupně dojde k likvidaci celého odvodňovacího systému a k následné obnově mokřadního stanoviště.

Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1. 10. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2023

Celkové náklady projektu činí 33 612 640,37 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Operačního programu Životní prostředí.