resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Revitalizace tetřevince Sokolka

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0002893

Popis projektu:

Správa KRNAP dlouhodobě realizuje různá opatření vedoucí k posílení stability lesních ekosystémů Krkonošského národního parku. Předkládaný projekt řeší revitalizaci území v 2. zóně Krkonošského národního parku prostřednictvím odstranění nevyužívaných objektů po neúspěšné snaze pro chov a reintrodukci tetřeva hlušce.

Realizace projektu zajistí odstranění chátrajících dlouhodobě nevyužívaných a pro současné cíle národního parku nevyužitelných staveb v lesním porostu 2. zóny národního parku. Tím přispěje mimo jiné k posílení stability lesních ekosystému Krkonošského národního parku.

Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1. 4. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2018

Celkové náklady projektu činí 855 350,21 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Operačního programu Životní prostředí.