resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Usměrnění návštěvnosti v Krkonošském národním parku vzhledem k zájmům ochrany přírody – V. etapa

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0006539

Popis projektu:

Projekt přímo navazuje na předchozí etapy stejnojmenného projektu a také na několik projektů rekonstrukcí turistických chodníků a lesních cest podpořených v minulém programovém období.
Cílem projektu je rekonstrukce turistických chodníků a lesních cest, jejichž současný technický stav je nevyhovující. Díky erozi povrchu, nedostatečnému či nefunkčnímu odvodnění či použití nevhodných materiálů při historických opravách neplní cesty svůj účel. V důsledku toho návštěvníci sešlapávají cenné horské biotopy v okolí, což vede k nepřiměřenému rozšiřování cestní sítě v KRNAP. Rozrušení povrchu cest je někdy natolik velké, že se prakticky stává neschůdnou. Cílem je tento negativní jev zastavit, k čemuž je potřeba nabídnout turistům takové komunikační cesty, které je nebudou nutit z nich vystupovat. K tomuto cíli povede rekonstrukce pochozí vrstvy chodníků a cest.
Cílem projektu je současně naplnění ustanovení Plánu péče o Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo 2010–2020. Rekonstrukcemi chodníků a cest bude zlepšena a zkvalitněna úroveň komunikací pro potřeby návštěvníků. Projekt má vazbu ke kapitole 6.2 Turistické a rekreační využití, neboť umožní udržitelný rozvoj aktivit šetrných k přírodnímu prostředí KRNAP. Současně jsou plněna ustanovení návrhové části B ? 3.2.3 v podkapitole Komunikace, cestní síť. Návrhová opatření stanovují udržovat cestní síť ve funkčním stavu a přispívat tak k zachování předmětu ochrany.

Realizace projektu spočívá v rekonstrukci vybraných turistických chodníků a lesních cest. Současně jsou všechny komunikace stavěny z propustných nebo polopropustných materiálů. Hlavním důvodem rekonstrukce je stabilizace povrchu s ohledem na bezpečnost při jeho používání, na zmírnění erozní činnosti vody na trase a omezení vyšlapávání pěšin v okolním terénu, kde při současném stavu dochází k poškozování bylinného porostu.
V rámci přípravných prací bylo vybráno 9 turistických chodníků, které se nachází zejména v nejcennějších hřebenových partiích I. a II. zóny, které jsou zároveň turisticky  ejexponovanější. Dále bylo určeno 7 lesních cest, které jsou turisticky značenými trasami a případně to jsou spojnice turistických tras vedoucí obvykle v nižších partiích hor tj. v III. zóně KRNAP a ochranném pásmu.

Konkrétně se jedná o tyto části cestní sítě:

 1. TCH Petrovka – Ptačí kámen – Brádlerova bouda (II. zóna, délka 2 464 m)
 2. TCH Bouda Bílé Labe – Luční bouda (I. zóna, délka 1 417 m)
 3. TCH Špindlerova bouda – Důl Bílého Labe (II. zóna, délka 962 m)
 4. chodník Messnerův potok (II. zóna, délka 1 178 m)
 5. TCH Luční bouda – Obří bouda (I. zóna, délka 1 603 m)
 6. TCH Naučná stezka Černohorská rašelina (I. zóna, délka 2 830 m)
 7. TCH Dlouhý důl – Výrovka (I. zóna, délka 424 m)
 8. TCH Labská bouda – Pudlava (I. zóna, délka 1 230 m)
 9. TCH Labská bouda – Pudlava – plošina (I. zóna, vyhlídkové plošiny u Labského vodopádu)
 10. TCH Růžová hora – Sněžka (I. zóna, délka 2 359 m)
 11. LC Digrin (III. zóna, délka 2 234 m)
 12. LC Hádecká I (III. zóna, délka 1 890 m)
 13. LC Bleskovka (III. zóna, délka 1 494 m)
 14. LC Hanapetr – seník (OP, délka 1 460 m)
 15. LC Velbloudka (OP, délka 3 458 m)
 16. LC Do Kotle (OP, délka 2 932 m)
 17. LC Dřevařská 2 (III. zóna, délka 3 355 m)
Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2022

Celkové náklady projektu činí 48 696 936,38 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Operačního programu Životní prostředí.