resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Usměrnění návštěvnosti v Krkonošském národním parku vzhledem k zájmům ochrany přírody – VI. etapa

reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0011061

Popis projektu:

Cílem projektu je především ochrana přírody Krkonošského národního parku proti negativním vlivům přílišné návštěvnosti a mnohdy i neukázněnosti turistů. Jedním z poslání národního parku je umožnit využití území k šetrnému turismu. Správa KRNAP proto aktivně usměrňuje pohyb návštěvníků tak, aby byly eliminovány dopady na cenné ekosystémy. Předkládaný projekt se zaměřuje na infrastrukturní část, tj. na opatření k zajištění základní cestní sítě.

Projekt Usměrnění návštěvnosti v národním parku vznikl v důsledku neustále se zvyšující návštěvnosti českých nejvyšších hor, které se tak dostávají do ohrožení v těch případech, kdy turisté nedbají značení nebo vychází mimo značené trasy. Správa KRNAP se dlouhodobě snaží skloubit potřeby turistů a potřeby ochrany národního parku, a tento projekt tomu významně napomáhá.

Projekt přímo navazuje na předchozí etapy stejnojmenného projektu a také na několik projektů
rekonstrukcí turistických chodníků a lesních cest podpořených v minulém programovém období. Cílem projektu je rekonstrukce turistických chodníků a lesních cest, jejichž současný technický stav je nevyhovující. Díky erozi povrchu, nedostatečnému či nefunkčnímu odvodnění či použití nevhodných materiálů při historických opravách neplní cesty svůj účel. V důsledku toho návštěvníci sešlapávají cenné horské biotopy v okolí, což vede k nepřiměřenému rozšiřování cestní sítě v KRNAP. Rozrušení povrchu cest je někdy natolik velké, že se prakticky stává neschůdnou. Cílem je tento negativní vliv zastavit, k čemuž je potřeba nabídnou turistům takové komunikační cesty, které je nebudou nutit z nich vystupovat. K tomuto cíli povede rekonstrukce pochozí vrstvy chodníků a cest.

Realizací projektu jsou očekávány pozitivní dopady:
a) Rekonstrukce povrchu chodníků a cest zabrání poškozování cenných ekosystémů při sešlapávání nebo vyjíždění mimo zpevněnou část cesty za účelem vyhnout se výtlukům nebo rozježděným úsekům cesty.
b) Odstranění erozních rýh v povrchu chodníků a cest spolu s řádným odvodněním povrchu zabrání další erozi a vyplavování materiálu do cenných ekosystémů v okolí cesty a tím nepříznivé ovlivňování přirozených podmínek stanoviště.
c) Doplněním propustí v místech vodotečí, pramenišť a přirozených terénních depresí se zajistí nejkratší převedení vody do míst cenných ekosystémů.
d) Zásadní pozitivní dopad je pak očekáván ve vazbě na redistribuci návštěvníků do nižších horských partií, kde není území tolik atraktivní, jako ostatní exponované území. Z toho důvodu, a o to více, je nutné zajistit kvalitní cestní síť, které přiláká do těchto partií cílové skupiny, pro něž je dostupnější (např. osoby s omezenou schopností pohybu, rodiny s dětmi atd.).

Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1. 5. 2020
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2023

Celkové výdaje projektu činí 43 662 222,92 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Operačního programu Životní prostředí.