resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Usměrnění návštěvnosti vzhledem k zájmům ochrany přírody – IV. etapa

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0005173

Popis projektu:

Projekt Usměrňování návštěvnosti v národním parku vznikl v důsledku neustále se zvyšující návštěvnosti českých nejvyšších hor, které se tak dostávají do ohrožení v těch případech, kdy turisté nedbají značení nebo vychází mimo značené trasy. Správa KRNAP se dlouhodobě snaží skloubit potřeby turistů a potřeby ochrany přírody národního parku, a tento projekt k tomu významně napomáhá.
Projekt vychází z poslání Správy Krkonošského národního parku, která kromě uchování a zlepšení přírodního prostředí daného území, rovněž zajišťuje využití tohoto území k ekologicky únosné turistice a rekreaci nezhoršující životní prostředí. Motivem k realizaci vybraných opatření je především ochrana přírody Krkonošského národního parku proti negativním vlivům způsobených přílišnou návštěvností a mnohdy i neukázněností turistů. Díky rozmístění vybavení na vytypovaných místech dojde k usměrnění pohybu návštěvníků do cílených lokalit. Důležitým výstupem je snaha předejít ohrožování a poškozování přírody - zamezit erozím, sešlapům půdy poškozující zvláště chráněné rostliny a drobné živočichy, nitrifikaci a dalším negativním faktorům ovlivňující životní prostředí KRNAP.
Opatření, vzhledem ke stále se zvyšující návštěvnosti KRNAP, budou mít velký význam při ochraně citlivého půdního povrchu v národním parku a tím přímému pozitivnímu vlivu na zvláště chráněné území a zvláště chráněné druhy rostlin.

Projekt přímo navazuje na tři etapy stejnojmenného projektu, které byly realizovány v letech 2010–2015. Cílem je doplnění značení terénu a zatraktivnění turistických tras. Toto zatraktivnění spočívá ve vybudování naučných stezek, zvláštních prvků mobiliáře (panorama, lavičky, přístřešky apod.) s vhodným začleněním do krajiny a vznikem mobilní aplikace.

Aktivity realizované v projektu:

1) Obnova a dovybavení terénu pro návštěvníky
Správa KRNAP v průběhu svojí existence zřídila a nyní spravuje přes 3 000 ks vybavení pro návštěvníky. Předkládaný projekt obměňuje vybavení po uplynutí jeho přirozené životnosti, v některých případech i doplňuje vybavení. Informační cedule interpretují předměty ochrany přírody KRNAP a aktivity Správy KRNAP. V projektu vytvoříme naučnou stezku Svobodský kras poblíž Svobody nad Úpou. Tématem bude krasová jeskyně, její vznik, historické nálezy fosilií medvěda jeskynního a hnědého, velkého množství kostí netopýrů atd.
2) Hravé naučné stezky
Kolekce čtyř naučných stezek je cílena na dosud téměř opomíjenou skupinu návštěvníků – rodiny s dětmi od 3 do 10 let. Usměrnění návštěvníků touto formou je příkladem pozitivní motivace a je opakem motivace restriktivní (například zřízení plotu nebo zákazové informační tabule), proto je také podstatně efektivnější. Každá plánovaná stezka je zaměřena na jedno krkonošské zvíře (jelen, tetřívek, kos horský, vřetenovka). Na každé zastávce je také herní prvek, na kterém si návštěvník vyzkouší popisovanou vlastnost interpretovaného zvířete. Herní prvky budou splňovat bezpečnostní požadavky na podobná zařízení. Hravé naučné stezky jsou lokalizovány na vrchol Černé hory nad Janskými Lázněmi, na Hnědý vrch nad Pecí pod Sněžkou, na Pláň nad Špindlerovým Mlýnem a k Duncanu mezi Janskými Lázněmi a Svobodou na Úpou.
3) Mobilní aplikace
Vytvoříme a implementuje aplikaci pro mobilní zařízení, která bude obsahovat krátké a zajímavé informace o KRNAP, která bude návštěvníkovi (držiteli mobilního zařízení) odhalovat na základě jeho lokace. Odhalené informace návštěvník uvidí i po návratu z výletu, stejně tak i trasu, výškový profil aj. výletu, který prošel.

Realizace projektu:

Tisková zpráva: Nové tipy na výlety po Krkonoších (doc 391 kB)

Brožury:


Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020

Celkové náklady projektu činí 6 433 149,78 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Operačního programu Životní prostředí.