resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Usměrnění návštěvnosti vzhledem k zájmům ochrany přírody Krkonošského národního parku – VII. etapa

Reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_142/0014014

Popis projektu:

Správa KRNAP se dlouhodobě snaží skloubit potřeby turistů a potřeby ochrany přírody národního parku, a tento projekt k tomu významně napomáhá. Projekt představuje ucelený soubor opatření realizovaných v terénu Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma, která povedou k usměrnění návštěvníků. Hlavními z nich je vyznačení hranic nově vyhlášených klidových území, zpracování analýzy pohybu a chování návštěvníků na území KRNAP a doplnění vybavení terénu.

Projekt přímo navazuje na šest etap stejnojmenného projektu, které byly/ jsou realizovány od roku 2010 až dosud. Cílem projektu je zvýšit atraktivitu vyhrazených tras a přispět tak k pohodě a informovanosti návštěvníků. Správa KRNAP se dlouhodobě snaží skloubit potřeby ochrany přírody s požadavky návštěvníků Krkonoš. Dva relativně nesourodé cíle uchování a zlepšení přírodního prostředí daného území a zajištění využití tohoto území ekologicky únosnou turistikou a rekreací nezhoršující životní prostředí, lze obecně realizovat dvojí cestou. Pozitivními opatřeními a restriktivními omezeními. Každá z cest má svá opodstatnění a je užitná v jiných případech. Předkládaný projekt se snaží využít obou cest.
První cestou je pozitivní motivace návštěvníků k objevování takových míst Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma, které jsou z pohledu ochrany přírody nekonfliktní. Cílem projektu je celkové zatraktivnění vytipovaných lokalit s cílem nabídnout méně známá místa s relativně menším zatížením přírody a krajiny celkovou návštěvností. Toho chce Správa KRNAP dosáhnout také vydáním množství publikací a jiných materiálů, které zvýší povědomí o jedinečnosti zájmového území. Druhou cestou jsou restriktivní opatření, která zahrnují hlavně činnost strážců přírody přímo v terénu (kontrola dodržování zejména zákona č. 114/1992 Sb.), regulaci dopravy pomocí instalace zákazových dopravních značek. Uvedená opatření budou mít pozitivní vliv na stav území Krkonošského národního parku.