resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Vegetace krkonošské tundry – minulost, současnost a budoucnost

reg. č.: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0009044

Popis projektu:

Krkonoše a zejména pak jejich nejcennější, ale zároveň i nejcitlivější část, krkonošská tundra, včetně ekotonu horní hranice lesa, jsou pod významným vlivem klimatických změn. V rámci projektu proběhne široký monitoring, jež poskytne klíčové informace pro pochopení změn a odhad dalšího vývoje vegetace krkonošské tundry.

Hlavním cílem projektu je nastavit dlouhodobě udržitelný systém sledování ochranářského stavu stanovišť nad horní hranicí lesa. Chtěli bychom popsat dosavadní změny vegetace krkonošské tundry, vymapovat současný stav porostů, kategorizovat jejich ochranářskou hodnotu a stupeň ohrožení a na základě těchto informací navrhnout trvale udržitelný způsob monitoringu tundrové vegetace do budoucnosti s koordinovaným využitím klasických terénních metod a metod dálkového průzkumu Země.

Hlavními cíli klimatologické části projektu je vytvoření funkčního a uživatelsky příjemného systému sběru klimatických dat a jejich interpretace v souvislosti se změnami vegetace. V rámci projektu obnovíme čtyři automatické meteorologické stanice a sady datalogerů za účelem pokračování dlouhodobého klimatologického monitoringu, provedeme validaci, verifikaci a sjednocení klimatologických dat získaných z dosavadních měření a v neposlední řadě vytvoříme funkční a přístupnou databázi naměřených klimatologických dat. Tato data budeme následně interpretovat v souvislosti se změnami tundrové vegetace.

Cíle projektu jsou v souladu s opatřeními uvedenými v platném Plánu péče o KRNAP a jeho ochranné pásmo. Jedním z hlavních cílů péče o tundrové ekosystémy je zachování jejich dosavadního stavu. Analýza historických záznamů stavu tundrové vegetace a nastavení monitorovacího systému v rámci předloženého projektu pomohou vyhodnotit, zda se tento cíl daří naplňovat. Monitoring tundrové vegetace také přímo naplňuje další cíle z plánu péče: Průběžnou aktualizaci stávajících a doplňování nových znalostí o rozšíření, stavu a trendech biotopů a druhů (předmětů ochrany) na území KRNAP a jeho OP.

Aktivity realizované v projektu:

Výchozím výstupem projektu bude shromáždění dosavadních poznatků o vývoji stanovišť nad horní hranicí lesa a rešerše možností jejich aktivní ochrany To spočívá v prvé řadě v integraci a lokalizaci dosavadních fytocenologických záznamů o stavu vegetace a půdy a jejich zopakování a vyhodnocení. Syntéza všech takto získaných dílčích informací bude provedena v rámci následné, níže zmíněné aktivity.

Klíčovým výstupem projektu bude metodika a akční plán monitoringu území nad horní hranicí lesa prostřednictvím nástrojů dálkového průzkumu země (dále DPZ). Na analýzu dosavadního vývoje vegetace dle historických leteckých snímků naváže komplexní analýza dalších možností, jak vegetaci s pomocí nástrojů DPZ efektivně monitorovat.

Logickým předpokladem smysluplného monitoringu je prioritizace území nad horní hranicí lesa z hlediska přírodovědné hodnoty a stupně ohrožení vegetace. Důležitým odrazovým můstkem zde bude integrace dostupných podkladů, zejména těch o rozšíření zvláště chráněných druhů rostlin. Navazuje samotné mapování stanovišť, které bude zejména z logistických důvodů rozděleno na území mimo kary a v karech.

Projekt bude dovršen sběrem výchozích monitorovacích dat v rámci navrženého akčního
monitorovacího plánu. Integrální součástí projektu bude i klimatologický monitoring. Sestává z obnovy automatických meteorologických stanic a datalogerů. Důležitou součástí monitoringu je zpracování a uložení dosud naměřených dat a implementace a zprovoznění klimatologické databáze, jejíž součástí bude i nákup historických klimatologických dat a jejich zařazení do této databáze.

 

Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1. 10. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2023

Celkové výdaje projektu činí 19 726 388,52 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Operačního programu Životní prostředí.