resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Využití elitních genetických zdrojů smrku ztepilého pro zvýšení stability lesních ekosystémů Krkonoš

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0002600

Popis projektu:

Stabilita lesních ekosystémů vyšších horských poloh Krkonoš je závislá především na stabilitě smrkových porostů, smrk má v podmínkách 8. lesního vegetačního stupně nezastupitelnou roli (jeho zastoupení v přirozených lesních porostech je více než 90 %). Předkládaný projekt má za cíl udržet kvalitní populace horského smrku z oblasti Krkonoš a možnost jejich využití jako elitního zdroje reprodukčního materiálu a tím systémově řešit zvýšení stability lesních porostů.

K realizaci projektu jsou stanoveny dílčí cíle:

  1. Udržení geneticky hodnotných zdrojových matečnic a klonových výsadeb cenných populací smrku z vyšších horských poloh Krkonoš včetně realizace pěstebního výchovného zásahu, označení a evidence elitních stromů včetně doplnění časových řad měření jako základního podkladu pro další využívání klonových výsadeb a matečnic.
  2. Analýza genomu (genetické variability) jedinců generativního původu s využitím molekulárních markerů pro účely stanovení populačně-genetických charakteristik (genetická struktura, příbuzenská matice, efektivní velikost populace apod.). Využití těchto parametrů, včetně fenotypových údajů, pro matematicko-statistické analýzy vyúsťující výběrem skupiny jedinců vhodného genotypu.
  3. Výběr vhodných ploch pro založení matečnice a semenného sadu z elitních populací smrku z vyšších horských poloh Krkonoš, oplocení, provedení potřebných terénních úpravy a přípravy pro výsadbu řízkovanců a roubovanců.
  4. Posouzení morfologických a fyziologických vlastností a výběr perspektivních klonů smrku ze zdrojových matečnic a klonových výsadeb se zohledněním genetické kvality, odběr řízků z mladších výsadeb, vypěstování řízkovanců a založení nové matečnice horského smrku pro produkci elitního sadebního materiálu smrku využitelného v krátkodobém výhledu pro doplnění do lokalit s nedostatečně kvalitní obnovou lesních ekosystémů.
  5. Odběr roubů ze zdrojových matečnic a klonových výsadeb se zohledněním morfologické a fyziologické kvality, pěstování roubovanců. Příprava semenného sadu smrku určeného k produkci geneticky hodnotného osiva.
Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2023

Celkové náklady projektu činí 4 619 888,95 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Operačního programu Životní prostředí.