resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Zintenzivnění informační a strážní služby v Krkonoších

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001786

Popis projektu:

Krkonošský národní park je z českého i polského pohledu jedním z nejcennějších území obou států. Současně je na mezinárodní úrovni klasifikován jako Biletarální biosférická rezervace UNESCO. Pro péči o tento cenný ekosystém střední Evropy byly zřízeny Krkonošský národní park / Karkonoski Park Narodowy. Obě instituce dlouhodobě spolupracují, ale stále mají ve společném přístupu co zlepšovat.

Cílem projektu je zvýšení intenzity spolupráce institucí veřejné správy prostřednictvím pracovníků Správy KRNAP a KPN tak, aby jejich odborné znalosti byly dostatečné k zajištění trvalého rozvoje příhraničního území. Tomu napomohou společná školení pro strážce parku a společná strážní služba pracovníků institucí zejména na území hřebenových partií Krkonoš, kde je nejvyšší návštěvnost polských návštěvníků. Tuto službu vykonávají profesionální či dobrovolní strážci parku. Hlavní pracovní náplní strážců je informační a strážní služba v terénu. Strážci parku jsou především kontaktním článkem mezi Správami obou parků a veřejností.
Projekt je tedy zaměřen na rozvoj spolupráce pracovníků správ národních parků v oblasti výkonu informační a strážní služby. Zvyšováním dovedností a kvalifikace personálu dojde zprostředkovaně ke kvalitnějšímu poskytování informací v terénu návštěvníkům parku, pomoci a zvládání krizových situací, což v konečném důsledku přispěje k lepšímu řízení ochrany přírody a krajiny.

Realizace projektu:

Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení 1. 5. 2019
Předpokládané datum ukončení 30. 4. 2020

Celkové náklady na projekt činí 23 237,34 EUR. Projekt je podpořen prostředky z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.