resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Zvýšení ochrany a zpřístupnění sbírkových fondů Krkonošského muzea Jilemnice

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001704

Popis projektu

Krkonošské muzeum v Jilemnici je paměťovou institucí uchovávající poznatky o životě v Krkonoších, o osobě Jana Nepomuka hraběte Harracha a dějinách českého lyžování. Muzeum je situováno v budově bývalého hraběcího zámku a ve své sbírce spravuje přes 13,1 tis. sbírkových předmětů. V rámci projektu se počítá se doplněním zámecké expozice o hraběcí koupelnu, ochranou sbírkových předmětů prostřednictvím jejich digitalizace a vhodnějšího uložení v depozitářích.

Cílem projektu je rozšíření a ucelení zámecké expozice, zpřístupnění sbírek prostřednictvím
digitalizace, ochrana sbírkových předmětů vybavením depozitářů vhodným policovým regálovým systémem a zastíněním vybraných oken v budově zámku a v neposlední řadě zajištění zázemí pro badatelkou činnost.

V projektu budou realizovány tyto aktivity:

a) budování nových expozic
Opravou hraběcí koupelny bude doplněna a ucelena biografická expozice hraběte Jana Harracha - jedné z nejvýraznějších postav 2. poloviny 19. století, která sehrála mimo jiné velmi významnou roli v rozvoji Krkonoš. Doplněním zámeckého okruhu tak vznikne ucelená expozice s logickým rámcem.

b) pořízení nezbytného vybavení do depozitáře
Příruční depozitáře (celkem 6) v bývalé hospodářské budově hraběcího pivovaru budou vybaveny soustavami policových regálů, které jsou nezbytně nutné pro vhodné uložení sbírkových předmětů.
Pro práci se sbírkami bude jeden z depozitářů vybaven pracovním stolem a židlemi.

c) restaurování sbírkových předmětů
Restaurován bude obraz Kotel v Krkonoších významného českého krajináře Františka Kavána z roku 1895. Obraz je proveden temperami na plátně o rozměrech 200 x 480 cm a je umístěn ve vstupní hale schodiště Jilemnického zámku. Zároveň budou restaurovány tři plastiky Bohumila Kafky přibližně z roku 1900.

d) výstavba nezbytných objektů technického zázemí
V 1. nadzemním podlaží zámku bude zřízeno pracoviště pro badatele sloužící pro potřeby jejich odborné činnosti. Bude vybaveno nezbytným nábytkem (stůl + 2 židle), výpočetní technikou a pojízdným regálovým systémem.

e) digitalizace sbírky
Krkonošské muzeum v Jilemnici ve své sbírce eviduje více než 13 000 sbírkových předmětů. Díky digitalizací dojde se snížení manipulace s originály sbírkových předmětů. Tím bude eliminována jejich případná degradace a znehodnocení. Po digitalizaci budou sbírkové předměty snadněji dostupné badatelům a odborné veřejnosti.

Realizace projektu:

Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1. 11. 2016
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2019

Celkové náklady projektu činí 3 760 999 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj.