resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Zvýšení ochrany a zpřístupnění sbírkových fondů Krkonošského muzea Vrchlabí

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001696

Popis projektu

Krkonošské muzeum ve Vrchlabí je paměťovou institucí uchovávající poznatky o přírodních
hodnotách a životě v Krkonoších. Muzeum je situováno do bývalého klášter z 18. století, přičemž technický stav objektu je nevyhovující. Předkládaný projekt je nezbytnou první fází, na níž naváže instalace nové stálé výstavy, jež celkově zatraktivní a zefektivní prezentaci muzea. Cílem projektu jsou stavební práce, které zpřístupní objekt přístavbou nového vstupu a umožní dispoziční změny výstavní plochy.

Cílem projektu je soubor opatření nezbytných pro efektivní zpřístupnění, plnohodnotné využití, zatraktivnění a zabezpečení muzea. Současná expozice po více jak 30 letech své existence již dožívá, což je nezastavitelná skutečnost. Technický stav je natolik narušený, že bychom v případě nerealizace záměru, museli uvažovat o dílčím či úplném omezení provozu v expozicích. Běžnou opravou a údržbou již totiž není možné zabezpečit plnohodnotný chod výstavy.

Tento projekt řeší stavební úpravu stávajících prostorů kláštera a přístavbu vstupu a zázemí pro umístění expozice Muzea Krkonoš. Samotný projekt expozice není součástí tohoto projektu, neboť stále probíhají práce na vypracování technického scénáře, který bude dokončen ke konci roku 2016.

Současně předkládaný projekt řeší pouze prostory expoziční, které se nachází v 1. podzemním a v 1. nadzemním podlaží. 2.NP a 3.NP (podkroví) je v současné době využito jako vědecké zázemí odborných pracovníků Správy KRNAP a depozitáře. Stavební úpravy těchto prostorů nejsou součástí této stavby, s výjimkou zřízení bezbariérového přístupu do 2.NP.

Předkládaný projekt naplňuje několik základních oblastí, které jsou definovány jako hlavní podporované aktivity.

a) odstraňování přístupových bariér
Současný plně bariérový objekt, bude zpřístupněn díky výtahu, který propojí všechna expoziční patra a odborné zázemí pracovníků v 2. nadzemí.

b) zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků
Nový vstupní objekt umožní bezpečný příchod od parkoviště a klášterní zahrady. Rekonstrukce odstraní statické vady, stavební nedostatky jako je osvětlení, značení atd.

c) zvýšení ochrany sbírkových předmětů
V objektu muzea bude rozšířen systémem elektrické požární signalizace s automatickými a
manuálními hlásiči. Modernizován bude elektronický zabezpečovací systém. V rámci expozice budou doplněny mechanické zábrany (turnikety).

d) rekonstrukce a výstavba nezbytných objektů technického a sociálního zázemí návštěvnické infrastruktury
V průběhu stavebních prací budou modernizovány rozvody silnoproudu a slaboproudu. Instalována bude vzduchotechnika. Rekonstruováno bude sociální zařízení pro návštěvníky. Nový vstup bude zároveň sloužit jako informační centrum.

V rámci vedlejších aktivit bude zajištěny nezbytné činnosti pro úspěšnou realizaci – management projektu, autorský a technický dozor, zpracování projektových dokumentací a publicita.

Realizace projektu:

Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1. 11 .2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020

Celkové náklady projektu činí 58 760 445 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj.