resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

LIFE CORCONTICA

Evidenční číslo: LIFE 11 NAT CZ 490

Partneři:

  • DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie, z. s.
  • Ministerstvo životního prostředí České Republiky

life.krnap.cz    

Popis projektu:

Horské smilkové louky v Krkonoších jsou jedinečné nejen v České Republice. Díky endemickým druhům jako například zvonek český nebo violka žlutá sudetská jsou to společenstva unikátní pro celý svět! Ohrožuje je celá řada faktorů: zástavba, nepůvodní druhy rostlin, expanze plevelů a přeměna luk na lesy. V rámci projektu jsme realizovali mnoho aktivit na podporu těchto vzácných horských smilkových luk a krkonošských hospodářů, kteří se o ně starají. Na 360 hektarech jsme obnovili hospodářskou péči, na dalších 130, již obhospodařovaných, hektarech jsme udělali takové zásahy, které zlepšily stav luk. Do obnovy luk se zapojilo celkem 48 hospodářů. Obnovit hospodaření se podařilo i na jedněch z nejvýše položených luk v České Republice. Ze 48 lučních ostrůvků mezi lesy s roztroušenými chalupami (tzv. lučních enkláv) jich 28 leží v nadmořské výšce nad 1 000 m, 6 z nich dokonce výše než 1 200 m n. m. (např. Růžohorky 1 240 m n. m., Černá Bouda 1 245 m n. m., Zadní Rennerovky 1 250 m n. m.).

Aby se na loukách, které byly 60 let opuštěné, dalo znovu hospodařit, museli jsme vykácet 40 hektarů náletových dřevin, zlikvidovat 50 hektarů invazních rostlin, pročistit a obnovit 18 a půl kilometrů vodní stružek a vysbírat 200 tun kamení z luk. Louky jsme tak zpřístupnili pro pastvu zvířat a část z nich nově i pro sekačky. Kromě tohoto bylo několik desítek hektarů luk citlivě přihnojeno a vápněno. Hospodaření bylo podpořeno nákupem nové techniky na senoseč, přepravníku na hospodářská zvířata a několika sadami mobilních ohrad pro ovce, kdy vše bylo zdarma zapůjčeno hospodářům. V přírodní památce Sklenářovice bylo vystavěno 16 km oplocení pro usnadnění pastvy. Na Brádlerových Boudách a ve Sklenářovicích byly postaveny 3 přístřešky pro ovce, skot a kozy a 2 malé seníky.

Součástí projektu a marketingovou podporou hospodářů jsou Krkonošské farmářské stezky (louky.krnap.cz) propojující tři důležité fenomény života v Krkonoších – vzácné krkonošské louky, hospodáře, kteří se o ně starají a hospodaří na nich, a návštěvníky Krkonoš. Jednotlivé stezky se jmenují se podle význačných lučních druhů: Arniková, Hořcová, Orchidejová a Smilková. Na farmách je pak možné zakoupit výrobky z krkonošských luk.

Kromě luk se projekt zabýval také ohroženou rybkou vrankou obecnou. Aby mohla v krkonošských potocích volně migrovat, upravili jsme 14 příčných překážek – tzv. stupňů, některé byly přeměněny na balvanité skluzy a některé byly dokonce odstraněny, čímž zanikla i migrační bariéra pro vzácnou vranku.

V rámci osvěty jsme v projektu vydali několik tiskovin. Například Pestrolučník krkonošský se zabývá hospodařením na horských loukách; sada pohlednic srovnává luční enklávy v 1. polovině 19. století a nyní; brožura Vranka obecná a péče o vodní toky v Krkonoších upřesňuje nároky vranky na kvalitu biotopu a způsoby využití vodních toků bez jejího ohrožení.