resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Jednací řád Rady Krkonošského národního parku

Radu Krkonošského národního parku (dále jen „Rada") zřizuje Správa Krkonošského národního parku (dále jen „Správa") dle ust. § 20 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon"), jako iniciativní a konzultační orgán pro záležitosti Krkonošského národního parku (dále jen „KRNAP").

Rada vydává tento jednací řád:

ČI. 1
Úvodní ustanovení

Jednací řád upravuje organizačně-technické zabezpečení jednání Rady, jeho přípravu, způsob usnášení se, přijímání a schvalování dokumentů, jakož i způsob kontroly plnění přijatých usnesení.

ČI. 2
Příprava jednání Rady

Jednání všech orgánů Rady, tj. sekcí, pléna i předsednictva, svolává Správa nejméně 21 dní přede dnem konání. Správa prostřednictvím tajemníka Pléna tiskne a rozesílá písemné podkladové materiály, navrhuje program a určuje místo a čas jednání.

Jednání pléna svolá Správa vždy, požádá-li o to některá ze sekcí Rady, předsednictvo, ředitel Správy nebo nejméně jedna třetina členů Rady, jinak dle čl. 4 Organizačního řádu Rady nejméně jedenkrát ročně.

Čl. 3
Jednání sekcí

Jednací řád Rady se přiměřeně vztahuje i na jednání sekcí.

ČI. 4
Jednání pléna Rady

K jednání pléna Rady jsou zváni všichni členové Rady, tj. členové obou sekcí. Jednání řídí předseda předsednictva Rady, v jeho nepřítomnosti ho zastupuje předseda druhé sekce Rady. Předsednictvo Rady může pozvat najednání pléna Rady hosty.

V úvodu jednání předsedající konstatuje počet přítomných členů Rady, určí zapisovatele a ověřovatele zápisu, nechá schválit návrhovou komisi a návrh programu jednání. V pracovní části se projednají kontrolní zprávy, podkladové materiály, organizační záležitosti a návrhy pléna.

Členové Rady i hosté se přihlašují do rozpravy písemně nebo zvednutím ruky. Rada může na návrh kteréhokoliv člena Rady rozhodnout o ukončení diskuse k projednávané věci.

čl. 5
Hlasování a přijímání dokumentů

Plénum Rady je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň polovina všech členů Rady včetně jejích zplnomocněných členů. Hlasování se provádí veřejně zvednutím ruky. Hlasování je platné, vyjádřila-li hlasováním svůj souhlas minimálně nadpoloviční většina přítomných členů Rady.

Každý člen Rady má jeden hlas, pokud nezastupuje na základě písemné plné moci dalšího člena či členy Rady. Každý člen Rady má právo delegovat písemnou plnou moc k hlasování na zasedání Rady na některého z přítomných členů Rady.

Hlasování je vyloučeno v případech, kdy předběžná stanoviska obou sekcí k danému problému jsou protichůdná (zákaz majorizace) a kdy nedošlo k dohodě na předsednictvu Rady. V takovém případě je v zápisu (usnesení) tato skutečnost výslovně uvedena s tím, že věc vyžaduje svolání mimořádného pléna Rady.

Způsob dojednání zón národního parku, klidových území národního parku, cest a tras navržených k vyhrazení v klidových územích a míst navržených k vyhrazení s Radou, jakož i postup Rady v případě přetrvávajícího rozporu, upravuje § 20 zákona. Návrh zásad péče o KRNAP a jeho ochranné pásmo dohodne Správa s Radou postupem dle § 38a zákona.

Zápis o průběhu jednání pléna podepisuje zapisovatel, předsedající a ověřovatel zápisu. Případná usnesení jsou součástí zápisu. Zápis se vyhotovuje a rozesílá členům Rady do 14 dnů po jednání pléna.

Čl. 6
Realizace usnesení a jejich kontrola

Realizaci usnesení zajišťují určené orgány Rady či její členové. O plnění usnesení podají kontrolní zprávu na následujícím jednání pléna.

Tento jednací řád Rady byl schválen plénem Rady dne 10. 9. 2019 a nabývá účinnosti dne 1. 10. 2019.