resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Organizační řád Rady Krkonošského národního parku

Radu Krkonošského národního parku (dále jen „Rada“) zřizuje Správa Krkonošského národního parku (dále jen „Správa1') dle ust. § 20 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon"), jako iniciativní a konzultační orgán pro záležitosti Krkonošského národního parku (dále jen „KRNAP").

ČI. 1
Úvodní ustanovení

Rada vydává tento organizační řád, kterým stanoví organizační strukturu a funkce Rady, určuje její vnitřní uspořádání, vzájemné vztahy a vazby uvnitř i navenek, jakož i dělbu práce mezi jednotlivými orgány Rady.

ČI. 2
Členství v Radě

Členové Rady jsou delegováni a jmenováni.

Delegovanými členy Rady jsou ve smyslu zákona zástupci obcí, krajů a Horské služby, na jejichž území se KRNAP a jeho ochranné pásmo rozkládá.

Dalšími členy Rady jsou ve smyslu zákona významné právnické a fyzické osoby jmenované ředitelem Správy.

Členství v Radě končí odmítnutím výkonu funkce člena Rady, odvoláním zástupce delegovaného do Rady dle zákona, odvoláním člena Rady jmenovaného ředitelem Správy nebo úmrtím člena Rady.

ČI. 3
Orgány Rady

Orgány Rady jsou:

  1. Plénum Rady
  2. Sekce Rady - regionální a vědecká
  3. Předsednictvo Rady

ČI. 4
Plénum Rady

Plénum jako společné zasedání obou sekcí je nejvyšším orgánem Rady. Plénum předkládá řediteli Správy iniciativní návrhy, posudky a vyjádření k důležitým dokumentům, týkajícím se KRNAP a jeho ochranného pásma.

Zasedání Pléna se koná nejméně jedenkrát ročně a vždy požádá-li o jeho svolání kterákoliv ze sekcí, předsednictvo nebo ředitel Správy.

Jednání Pléna řídí člen Rady, který vykonává funkci předsedy předsednictva Rady.

Z průběhu jednání je tajemníkem Pléna pořizován zápis, příp. jiný typ záznamu (zvukový, fotografický aj.).

ČI. 5
Předsednictvo Rady

Předsednictvo zabezpečuje činnost Rady v období mezi jednáními pléna, připravuje plán práce Rady, podkladové materiály pro jednání pléna Rady a informuje plénum Rady o dohadovacích řízeních při řešení rozporů mezi sekcemi Rady.

Předsednictvo tvoří předsedové a místopředsedové obou sekcí. Jednání předsednictva se účastní tajemníci obou sekcí (s hlasem poradním).

Předsednictvo Rady se schází vždy před zasedáním Pléna, v případě potřeby i v mezidobí mezi jeho zasedáními.

Funkci předsedy předsednictva Rady, vždy po dobu jednoho kalendářního roku, vykonávají střídavě předsedové sekcí.

ČI. 6
Sekce Rady

Sekce je základním pracovním a funkčním uskupením Rady a v její činnosti spočívá těžiště práce Rady. Sekce zaujímají stanoviska k závažným dokumentům ochrany přírody a života obyvatel a návštěvníků národního parku a jeho ochranného pásma, řeší konkrétní problémy území a předkládají návrhy, posudky a podklady pro jednání pléna Rady.

Rada vytváří sekci regionální a sekci vědeckou.

Regionální sekce je složena z delegovaných zástupců obcí, krajů a Horské služby, na jejichž území se Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo rozkládá, a členů Rady jmenovaných ředitelem Správy z významných právnických a fyzických osob, podnikajících a působících na území národního parku a jeho ochranného pásma, zejména v oblasti lesnictví, zemědělství, vodního hospodářství, obchodu, cestovního ruchu a případně jiných oblastí. Sekce regionální ve své činnosti akcentuje praktické otázky života obyvatel regionu.

Vědecká sekce je složena ze členů jmenovaných ředitelem Správy z významných fyzických osob, zejména z oblasti ochrany přírody a z odborníků vědeckých a odborných pracovišť (vědecká sekce je pokračováním „Vědecké rady Správy KRNAP" ustavené v roce 1993). Vědecká sekce ve své činnosti akcentuje otázky odborného charakteru.

Sekce se scházejí každá samostatně podle aktuální potřeby, minimálně však jedenkrát ročně. Názorové rozpory mezi sekcemi jsou řešeny dohodou v předsednictvu Rady a následně projednány v plénu Rady.

Každá sekce volí ze svých členů předsedu, prvního a druhého místopředsedu.

Za předsedu sekce, jehož členství v Radě skončilo a který byl současně i předsedou předsednictva Rady, přebírají jeho povinnosti (s výjimkou řídící funkce při jednání pléna - viz čl. 5) do nejbližšího zasedání sekce první místopředseda, druhý místopředseda a tajemník sekce (v tomto určeném pořadí). Na nejbližším zasedání sekce (nebo na mimořádně svolaném zasedání sekce, hrozí-li nemožnost jednání Pléna z důvodu neobsazení funkce předsedy předsednictva Rady - viz čl. 5) musí být jako bod programu zařazena a uskutečněna volba chybějících funkcionářů.

V každé sekci působí tajemník s hlasem poradním, který není členem Rady a zajišťuje zejména úkoly administrativní povahy. Tajemníka sekce na návrh předsedy sekce jmenuje a odvolává ředitel Správy.

Tajemník sekce regionální je současně tajemníkem Pléna. V případě potřeby zastoupení tajemníka Pléna přebírá jeho povinnosti na dobu nezbytně nutnou tajemník Vědecké sekce.

čl. 7
Pracovní skupiny

Všechny orgány Rady si k posouzení specifických otázek mohou ustanovit pracovní skupiny. Práce ve skupinách se mohou zúčastnit i osoby, které nejsou členy Rady. Každá skupina si z řad svých členů volí vedoucího skupiny.

Tento organizační řád Rady byl schválen plénem Rady dne 10. 9. 2019 a nabývá účinnosti dne 1.10. 2019.