resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Horské louky

Během budního hospodářství v 17. až 19. století vznikla charakteristická mozaika lesů a bezlesých lučních enkláv s pověstnými květnatými horskými loukami. Ty výrazně přispívají k biologické rozmanitosti krkonošské přírody, vyžadují však pravidelnou péči, která byla v uplynulém století z mnoha důvodů zanedbávána.

Správa KRNAP vyvíjí velké úsilí o obnovu hospodaření na horských loukách a prostřednictvím dotačních titulů z resortů zemědělství a životního prostředí podporuje dnešní majitele a uživatele při obnově pravidelné péče. Ta spočívá především v pokosu a úklidu sklizené hmoty, pastvě dobytka a ovcí, odstraňování náletu dřevin a nežádoucí nitrofilní vegetace, v citlivé úpravě vodního režimu, v péči o povrchové odvodnění, udržování kamenných zídek a snosů. Cílem péče o horské louky je zachování jejich biologické rozmanitosti, ekologické stability, ale i jejich krajinotvorné funkce.