resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Přijet a parkovat autem

Vjezd a setrvání vozidel na území KRNAP mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí

Dle § 16 odst. 2 písm. l) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), je na území národních parků mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody, s výjimkou vjezdu a setrvávání vozidel základních složek integrovaného záchranného systému, obecní policie, ozbrojených sil České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, dalších orgánů veřejné moci, veterinární služby, vozidel správců vodních toků, provozovatelů vodovodů a kanalizací, energetických soustav, ropovodů, produktovodů a veřejných komunikačních sítí při plnění jejich úkolů nebo vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření v národním parku a vozidel vlastníků a nájemců nemovitých věcí v souvislosti s jejich užíváním.

Ve smyslu této právní úpravy je vjezd vozidly na území KRNAP řešen takto:

Území KRNAP mimo klidová území a přírodní zónu

– Příloha opatření obecné povahy č. 2/2020 o vyhrazení míst k vjezdu motorových vozidel a obytných přívěsů (ke shlédnutí zde) vyjmenovává komunikace, na které je vjezd vozidly regulován a na tyto komunikace je vjezd umožněn pouze osobám vyjmenovaným v tomto opatření. 

Oprávněnost k vjezdu lze prokázat buď dokladem vydaným Správou KRNAP (dobrovolný) nebo jiným adekvátním způsobem (dle důvodu, za jakým na území KRNAP řidič vjíždí). Tím může být například:    

      1.  doklad o trvalém pobytu
      2.  pracovní smlouva (dohoda o pracovní činnosti nebo o provedení práce)
      3.  obchodní smlouva nebo objednávka prací, živnostenský list, koncese, konkrétní cíl cesty,
      4.  smlouva se Správou KRNAP
      5.  průkaz ZTP, ZTP/P
      6.  doklad o vydání označení vozidla O 5 příslušným správním orgánem
      7.  doklad o rezervaci ubytování na konkrétní termín apod.

Doklad vydá žadateli Správa KRNAP, prokáže-li splnění podmínek vjezdu stanovených opatřením obecné povahy č. 2/2020.

V rámci zefektivnění kontroly motorových vozidel vjíždějících na území KRNAP využívá Správa KRNAP telematický systém sledování. Na vybraných místech při vjezdu na území národního parku jsou vozidla monitorována v obou směrech pomocí kamer. Systém zároveň vyhodnocuje, která vozidla vjíždí na území národního parku oprávněně a která nikoliv.

Aby vjezd vozidla systém vyhodnotil jako oprávněný, je třeba vozidlo zaevidovat do aplikace. Zaevidována mohou být vozidla, jejichž vjezd je oprávněný ze zákona (viz výše) nebo dle opatření obecné povahy Správy KRNAP č. 2/2020.

Vlastníkům vozidel, která splňují tato kritéria, budou na žádost a po doložení oprávněnosti vjezdu vydány doklady k vjezdu a zároveň budou do aplikace zaevidována Správou KRNAP.

Vjezd vozidel, která nebudou zaevidována, vyhodnotí systém jako neoprávněný a Správa KRNAP bude dodatečně oslovovat vlastníky vozidel k prokázání, že jejich vjezd byl oprávněný, popř. jej bude řešit jako porušení zákona o ochraně přírody a krajiny.

Provozovatelé ubytovacích zařízení mimo klidová území a přírodní zónu KRNAP mohou využít elektronickou aplikaci pro zaevidování vozidel svých hostů k vjezdu motorových vozidel na území KRNAP, kterou naleznete zde.

Klidová území a přírodní zóna KRNAP

– vjíždět vozidly lze, pokud byla žadateli o vjezd udělena výjimka (§ 43 zákona) ze zákazu, se kterou obdrží doklad o oprávněnosti vjezdu.

Výjimku lze udělit, pokud jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody nebo v zájmu ochrany přírody anebo pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území. Výjimku i doklad uděluje Správa KRNAP ve správním řízení (pro vydání rozhodnutí platí lhůta 60 dnů).

Žádost o výjimku dle § 37 správního řádu musí obsahovat kromě označení žadatele (fyzická osoba – jméno a příjmení, datum narození, bydliště, právnická osoba – název, IČO nebo jiný obdobný údaj a sídlo) zejména:

 • zdůvodnění žádosti
 • popis trasy, na kterou je výjimka požadována
 • vozidla, pro která je výjimka požadována (počet, typ, reg. značka, vlastník)
 • popis míst, kde mají být vozidla odstavena

Oprávněnost vjezdu na území KRNAP se prokazuje dokladem Správy KRNAP, na kterém jsou stanoveny podmínky vjezdu (účel, trasa, platnost dokladu apod.), popř. jinými dokumenty (dle podmínek stanovených rozhodnutím Správy KRNAP). Doklad se ukládá na viditelné místo ve vozidle.

Vjezd, setrvání a jízda na území KRNAP nejsou zpoplatněny.

Formuláře:

Ve smyslu této právní úpravy je setrvání vozidly na území KRNAP řešeno takto:

Setrvávat s vozidly na území NP lze pouze na místech k tomu vyhrazených – to znamená určených rozhodnutím např. stavebního úřadu nebo výjimkou ze zákona vydanou Správou KRNAP.

Pokud chce návštěvník setrvávat vozidlem na území KRNAP při svém pobytu, měl by se předem informovat, zda má ubytovací zařízení, ve kterém bude pobývat, plochy vyhrazené k setrvání vozidle. To lze zjistit na mapovém serveru Správy KRNAP, zde: KRNAP veřejný mapový portál (vrstvy TURISMUS, PARKOVACÍ PLOCHY V KRNAP).

Informace pro vlastníky nemovitostí na území KRNAP, kteří chtějí vyhradit místo k odstavení vozidel, naleznete zde: Setrvání vozidel na území KRNAP

Rada KRNAP, která je tvořena rovněž zástupci obcí, se zabývala na svém zasedání dne 2. 11. 2016 odstavováním vozidel na území KRNAP a přijala deklaraci pod názvem KRKONOŠE NEJSOU PARKOVIŠTĚ (pdf 95 kB), jejímž cílem je usměrnit dopravu na území KRNAP, a tím zlepšit prostředí nejen pro obyvatele, ale i pro návštěvníky Krkonoš.