resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

II. Výčet aktivit a na ně vázaných limitů a omezení

PĚŠÍ TURISTIKA A LYŽOVÁNÍ

V Krkonoších má pěší turistika dlouholetou tradici. V klidových územích KRNAP je zakázáno vstupovat mimo turisticky značené cesty a v zimním období také mimo tyčové značení.
KU01_KRNAP – Hřebeny západních Krkonoš (pdf 303 kB)
KU01_KRNAP – Hřebeny západních Krkonoš – příloha (pdf  90 MB)
KU02_KRNAP – Hřebeny východních Krkonoš (pdf 298 kB)
KU02_KRNAP – Hřebeny východních Krkonoš – příloha (pdf 95 MB)
KU03_KRNAP – Černá a Světlá hora (pdf 260 kB)
KU03_KRNAP – Černá a Světlá hora – příloha (pdf 26 MB)

KU04_KRNAP – Tetřeví Boudy a Lesní bouda (pdf 303 kB)
KU04_KRNAP – Tetřeví Boudy a Lesní bouda – příloha (pdf 30 MB)
KU05_KRNAP – Pomezní hřeben (pdf 304 kB)
KU05_KRNAP – Pomezní hřeben – příloha (pdf 29 MB)
KU06_KRNAP – Přední Rennerovky (pdf 304 kB)
KU06_KRNAP – Přední Rennerovky – příloha (pdf 31 MB)
KU07_KRNAP – Slatinná stráň (pdf 305 kB)
KU07_KRNAP – Slatinná stráň – příloha (pdf 36 MB)
KU08_KRNAP – Lesní hřeben (pdf 305 kB)
KU08_KRNAP – Lesní hřeben – příloha (pdf 29 MB)

V Krkonoších je cca 700 km turisticky značených tras. Tyto trasy vedou všemi zónami, rozmanitým terénem s různou náročností. V zimním období jsou některé z nich uzavřeny. V orientaci návštěvníkům hor pomohou nejrůznější tištěné průvodce, popř. pracovníci informačních center.
V celém pohoří je tzv. pásové značení ve čtyřech základních barvách – červené, modré, žluté, zelené (na polské straně navíc v černé). Zimním turistům (pěším i lyžařům) slouží pro lepší orientaci tyčové značení doplněné o “němé“ (Muttichovy) značky se symboly bud, osad, vrcholů v KRNAP.

Krkonoše patří ke kolébkám lyžování v České republice a dodnes patří nejatraktivnějším terénům pro sjezdové a běžecké lyžování. Svazek měst a obcí Krkonoše a skiareály s krkonošskými boudaři udržují bezmála 600 km běžeckých tras pod názvem Krkonoše – lyžařský běžecký ráj. Přehled běžeckých tras, včetně aktuálního stavu, najdete zde. Krkonoše také nabízejí několik desítek sjezdových tratí, jejich přehled najdete zde.

S výjimkou klidových zón, kde se lze pohybovat pouze po vyhrazených trasách, lze skialpinismus provozovat na všech turistických cestách i mimo ně, kromě lesních pozemků a pozemků vlastníků, kteří si vstup cizích nepřejí (oplocené nebo jinak označené pozemky).
Více informací najdete zde.

V zimním období (od 1. 12. do 30. 4.) je z důvodu nutnosti zachování klidu pro přezimující zvěř zakázán vstup na některé cesty na území KRNAP a jeho ochranného pásma. Podrobnosti najdete níže v OOP č. 5/2020.

CYKLOTURISTIKA

Území KRNAP přitahuje stále více vyznavačů cykloturistiky. Na území KRNAP je jízda na kole mimo silnice a místní komunikace možná pouze na vyznačených cyklotrasách, které byly vyhrazeny Správou KRNAP.
Vzory označení v terénu jsou uvedeny v níže jmenovaném opatření obecné povahy.
Cyklotrasy jsou vedeny převážně turisticky zajímavými oblastmi KRNAP. Hlavní trasa spojuje Harrachov a Žacléř (délka 71 km), ostatní tvoří systém okružních a cílových tras vedoucích na zajímavá místa Krkonoš. Navíc bylo pro cyklisty připraveno 9 tzv. „dlouhých sjezdů“. Smyslem těchto sjezdů je nechat se lanovkou nebo cyklobusem vyvést co nejvýše a poté pouze pohodlně sjíždět zajímavými partiemi hor a užívat si výhledů a krásné přírody bez namáhavého šlapání. Tyto trasy jsou vhodné pro rodiny s dětmi a nenáročné turisty.

Pro přesun s kolem na vzdálenější místa od místa pobytu návštěvníků hor lze využít pravidelných tras Krkonošské turistické linky. Všechny autobusy této linky jsou vybaveny na přepravu minimálně 15 kol. Na aktuální jízdní řád je možné se informovat v informačních centrech.

JÍZDA NA KONÍCH

Na území KRNAP mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí je zakázána jízda na koních mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody.

HOROLEZECTVÍ A LEZENÍ PO LEDOPÁDECH

Horolezectví a ledolezectví je na území KRNAP zakázáno, kromě povolených lokalit (viz níže uvedené opatření) – Hnědé skály a Hranostají skály ve Strážném, Lubošské skály na Harrachovsku a Emina kamene v oblasti Přední Labská. Jsou to cvičné terény s celoroční možností lezení.
Zimní horolezecká činnost, tedy lezení na vodním ledu, je umožněno na skále na konci cesty Buď Fit v Labském dole. Jelikož se jedná o jedinou lokalitu, a navíc v srdci národního parku, je tato aktivita omezena. Denní počet uživatelů je omezen na 16 osob z důvodu malé rozlohy ledopádu a zachování rozumného užívání lokality, která navíc zůstane v přírodním charakteru, tedy bez jakýchkoliv terénních úprav.

VODNÍ SPORTY

Na území KRNAP se dají využívat ke sjíždění na plavidlech bez motorového pohonu:

 • řeka Jizera
 • řeka Labe v úseku přehrada Labská – Vrchlabí
 • Malá Úpa v úseku Spálený Mlýn, ústí Jeleního potoka k soutoku s Úpou
 • Jizerka v úseku Vítkovice, most u hotelu Skála, ústí Kozelského potoka – Dolní Štěpanice
 • Mumlava v úseku most u skokanských můstků v Harrachově až ústí do Jizery
 • Úpa v úseku Pec pod Sněžkou – Horní Maršov
 • Klínový potok v úseku parkoviště Strážné lom k soutoku s Husím potokem

Splouvání je povoleno pouze za denního světla (od východu do západu slunce).
Příznivým obdobím je jaro, kdy je dostatek vody z odtávajícího sněhu. Na Labi je splouvání povoleno jen, pokud průtok vody vypouštěné z přehradní nádrže je vyšší než 9 m3/sec. Informace o aktuálním stavu a průtoku vody v Labi sdělí středisko terénní služby Správy KRNAP ve Špindlerově Mlýně.
Nástupní a výstupní místa jsou vyznačena tabulkou s piktogramem. Na jiných místech je naloďování a vyloďování přísně zakázáno z důvodu ochrany přírodního prostředí pobřežních porostů.

LÉTÁNÍ, PARAGLIDING, DRONY

Na území KRNAP je zakázáno létat v rozporu s podmínkami stanovenými v opatření obecné povahy vydaném podle jiného právního předpisu. Ke vzletům a přistáním lze využít pouze letišť anebo vyhrazených ploch.

Pro vyznavače létání na padácích a závěsných kluzácích jsou vyhrazeny lokality se startovacími a přistávacími plochami označenými piktogramem – Přední Žalý, Čertova hora, Lysá hora, Horní Mísečky – Medvědín, Špindlerův Mlýn – Pláň. Na každém z těchto míst se startuje ze sjezdových tratí, proto je při provozování tohoto sportu v zimním období nezbytné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedocházelo ke kolizím s lyžaři a snowboardisty.

K těmto plochám jsou vyhrazeny letové koridory a stanoveny provozní řády. Ty jsou vyvěšeny na jednotlivých lokalitách, popř. jsou k dispozici na informačních centrech Správy KRNAP.

Na území KRNAP je zakázáno provozovat letadla způsobilá létat bez pilota (letecké předpisy sem řadí drony, pouťové balonky příp. „thajské balóny štěstí“ a podobná zařízení) nebo modely letadel. Pro tyto aktivity nejsou na území KRNAP vyhrazena žádná místa, tj. každý jednotlivý „let“ na území KRNAP je třeba řešit individuálně se Správou KRNAP.

TÁBOŘENÍ, ROZDĚLÁVÁNÍ OHŇŮ

Mimo zastavěná území a zastavitelné plochy obcí je na území KRNAP zakázáno tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody. Na území KRNAP jsou vyhrazena místa pro rozdělávání ohňů opatřením obecné povahy, ve kterém byla stanoveny podmínky, za kterých lze tato místa využívat.

VJEZD A SETRVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A OBYTNÝCH PŘÍVĚSŮ

Na území KRNAP je zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody.
Zákaz se nevztahuje na vjezd a setrvávání vozidel základních složek integrovaného záchranného systému, obecní policie, ozbrojených sil České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, dalších orgánů veřejné moci, veterinární služby, vozidel správců vodních toků, provozovatelů vodovodů a kanalizací, energetických soustav, ropovodů, produktovodů a veřejných komunikačních sítí při plnění jejich úkolů nebo vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření v národním parku a vozidel vlastníků a nájemců nemovitých věcí v souvislosti s jejich užíváním.

Ostatní subjekty mohou na území KRNAP vjíždět v souladu s podmínkami stanovenými Správou KRNAP v Opatření obecné povahy č. 2/2020 o vyhrazení míst k vjezdu a setrvání vozidel (pdf 1,6 MB) – částečně změněno Rozhodnutím ministerstva č.j. MŽP/2021/550/161 ze dne 1. 3. 2021:
Rozhodnutí ruší v opatření obecné povahy dosavadní povinnost subjektů vjíždějících na území KRNAP opatřit si pro vjezd doklad Správy KRNAP – tento doklad potvrzuje, že vjezd je v souladu se zákonem i opatřením.

I přes rozhodnutí ministerstva je Správa KRNAP připravena vydávat nadále tyto doklady k žádosti zájemců, neboť doklad Správy KRNAP zjednoduší uživatelům účelových komunikací v terénu prokazování účelu cesty při kontrole stráží přírody.

Uživatelé, kteří nebudou mít doklad Správy KRNAP, musí v terénu stráži přírody účel a oprávněnost svého vjezdu dle zákona či opatření obecné povahy dokládat příslušnými dokumenty.

 • A. trvalý pobyt – doklad o trvalém pobytu
 • B. vlastnictví (nájem) nemovitosti – výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva
 • C. výkon zaměstnání – pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo o provedení práce,
 • D. zásobování bud, opravárenské, údržbářské, komunální služby a služby obdobného charakteru (služby prádelen apod.) – objednávka, rámcová obchodní smlouva, živnostenský list, koncese,
 • E. provádění vědecké nebo průzkumné činnosti na základě smlouvy se Správou KRNAP – kopie smlouvy
 • F. přeprava držitelů průkazu ZTP nebo ZTP/P vozidly označenými parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením (ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb.) – parkovací průkaz osoby ZTP nebo ZTP/P
 • G. autobusová přeprava držitelů průkazu ZTP a ZTP/P – tj. pouze osob, které se prokáží průkazem osoby se ZTP nebo ZTP/P a jejich nezbytného doprovodu
 • H. návštěvní služba konaná lékařem ve vozidle označeném symbolem č. 05 (ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb.) – doklad o vydání označení příslušným správním orgánem
 • I. vjezd soukromých vozidel návštěvníků KRNAP k objektům, v nichž mají tito návštěvníci zajištěno ubytování – doklad o rezervaci ubytování na konkrétní termín

Všichni, kdo mají oprávněný důvod k vjezdu na území KRNAP buď podle zákona, nebo podle opatření Správy KRNAP se nemohou pohybovat kdekoliv po území KRNAP, ale pouze po komunikacích souvisejících s účelem cesty, který prokazují v terénu stráži přírody (dokladem Správy KRNAP nebo příslušnými dokumenty). Viz dále výňatek z odůvodnění cit. rozhodnutí MŽP:

Např. na vlastníky nebo nájemce nemovitostí se výjimka ze zákazu stanoveného v § 16 odst. 2 písm. l) zákona vztahuje pouze v případě, že vjíždějí v souvislosti s užíváním vlastněné nebo najaté nemovitosti, nikoliv v případech jiných; nemohou tedy z titulu výjimky využívat komunikace s těmito nemovitostmi nesouvisející.
A obdobně, ubytovaní návštěvníci Krkonošského národního parku mohou vjíždět po vyhrazených komunikacích pouze k místu ubytování a v souvislosti s ním, nemohou využívat jiných komunikací např. k výletům po okolí apod.

SPORTOVNÍ, TURISTICKÉ NEBO JINÉ VEŘEJNÉ AKCE

Na území KRNAP je zakázáno pořádat nebo organizovat sportovní, turistické nebo jiné veřejné akce mimo vyhrazená místa. Správou KRNAP byla vyhrazena místa pouze pro aktivity uvedené v rozhodnutích níže, konání jiných veřejných akcí na území KRNAP je třeba řešit individuálně se Správou KRNAP.

Případné další aktivity (např. snowkiting) lze provozovat pouze mimo klidová území KRNAP, kde je pohyb možný pouze po vyhrazených cestách, nikoli volně po zasněžených pláních, loukách či hřebenech.

KRKONOŠSKÉ LOUKY A PASTVINY

V zájmu zachování krkonošských luk a pastvin, jejichž údržbu Správa KRNAP zajišťuje sečením a spásáním, je zakázáno

 • vjíždět a vstupovat na neposečené louky
 • vyšlapávat nové cesty a zkratky přes louky
 • manipulovat s balíky sena, poškozovat balíkové folie
 • vstupovat do ohrazených pastvin, manipulovat s elektrickým napájením ohrad a elektrickými ohradníky
 • plašit hospodářská zvířata (psy, hlukem, prudkými pohyby)
 • manipulovat s přívodem vody do nádrží v ohradách
 • krmit hospodářská zvířata v ohradách