resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Přijet autem

Vjezd a setrvání vozidel na území KRNAP mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí

Dle § 16 odst. 2 písm. l) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) je na území národních parků mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody, s výjimkou vjezdu a setrvávání vozidel základních složek integrovaného záchranného systému, obecní policie, ozbrojených sil České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, dalších orgánů veřejné moci, veterinární služby, vozidel správců vodních toků, provozovatelů vodovodů a kanalizací, energetických soustav, ropovodů, produktovodů a veřejných komunikačních sítí při plnění jejich úkolů nebo vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření v národním parku a vozidel vlastníků a nájemců nemovitých věcí v souvislosti s jejich užíváním.

Ve smyslu této právní úpravy je vjezd vozidly na území KRNAP řešen takto:

Území KRNAP mimo klidová území a přírodní zónu

– Příloha č. 1 návštěvního řádu (ke shlédnutí zde) vyjmenovává komunikace, na které je vjezd vozidly regulován a na tyto komunikace lze vjíždět jen s dokladem prokazujícím oprávněnost vjezdu.
Doklad vydá žadateli Správa KRNAP, jsou-li splněny podmínky vjezdu stanovené návštěvním řádem.

Klidová území a přírodní zóna KRNAP

– vjíždět vozidly lze, pokud má žadatel o vjezd udělenou výjimku (§ 43 zákona) ze zákazu a doklad o oprávněnosti vjezdu.
Výjimku lze udělit, pokud jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody anebo pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území. Výjimku i doklad uděluje Správa KRNAP.

Žádost o výjimku by dle § 37 správního řádu měla obsahovat kromě označení žadatele (fyzická osoba – jméno a příjmení, datum narození, bydliště, právnická osoba – název, IČO nebo jiný obdobný údaj a sídlo) zejména:

  • zdůvodnění žádosti
  • popis trasy, na kterou je výjimka požadována
  • vozidla, pro která je výjimka požadována (počet, typ, reg. značka, vlastník)
  • popis míst, kde mají být vozidla odstavena
Oprávněnost vjezdu na území KRNAP se prokazuje dokladem Správy KRNAP, na kterém jsou stanoveny podmínky vjezdu (účel, trasa, platnost dokladu, apod.). Doklad se ukládá na viditelné místo ve vozidle, popř. jinými dokumenty (dle podmínek stanovených rozhodnutím Správy KRNAP).

Provozovatelé ubytovacích zařízení mimo klidová území a přírodní zónu KRNAP mohou využít elektronickou aplikaci pro vydávání dokladů k vjezdu motorových vozidel na území KRNAP, kterou naleznete zde.

Vjezd, setrvání a jízda na území KRNAP nejsou zpoplatněny.

  • formulář žádosti o udělení dokladu k vjezdu na území KRNAP (mimo klidová území a přírodní zónu)
    ke stažení zde (doc 125 kB)
  • formulář žádosti o výjimku ze zákazu vjezdu do klidových území a přírodní zóny KRNAP
    ke stažení zde (doc 124 kB)

Rada KRNAP, která je tvořena i zástupci obcí, se zabývala na svém zasedání dne 2. 11. 2016 odstavováním vozidel na území KRNAP a přijala deklaraci pod názvem KRKONOŠE NEJSOU PARKOVIŠTĚ (pdf 95 kB), jejímž cílem je usměrnit dopravu v klidu na území KRNAP a tím zlepšit prostředí nejen pro obyvatele, ale i pro návštěvníky Krkonoš.