resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Analýza stavu a návrhy opatření pro zajištění příznivého stavu vodních toků na území KRNAP a jeho OP

reg. č.: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0010325

Popis projektu:

KRNAP a jeho OP je území, kde pramení množství vodních toků. V rámci projektu proběhne rozsáhlá analýza, která bude zaměřena na posouzení těchto vodních toků a ploch jejich povodí. Na základě této komplexní analýzy budou v ploše povodí a na vodních tocích navržena opatření na zajištění jejich příznivého stavu, zejména zadržování vody v krajině. Všechna opatření budou navržena jako přírodě blízká a budou v souladu s předměty ochrany EVL Krkonoše a Ptačí oblastí Krkonoše.

V rámci projektu bude realizováno množství aktivit. Pro zajištění vstupních dat bude potřeba vytvořit popis řešeného území, realizovat terénní průzkum, zajistit hydrologická data (data o průtocích), dále geodetické zaměření, zajištění podkladových mapových děl, provedení analýz v ploše povodí a také analýz na vodních tocích. Řešené území bude popsáno z hlediska hydrologie, klimatologie, pedologie, geologie, způsobu využití území atd.. Také budou řešeny limity dle územně plánovací dokumentace, inženýrské sítě, lokality ZCHÚ, SPA, EVL aj. a další související podklady např. o minulých povodních, úhrny srážek, záplavová území atd. Následovat bude terénní průzkum, díky kterému bude zjištěn stávající stav povodí a vodních toků. Tento průzkum bude dále sloužit pro geodetické zaměření a pro geomorfologickou, splaveninovou a hydrogeologickou analýzu a návrhy opatření. U ČHMÚ budou objednána hydrologická data a teoretické povodňové vlny. Pro vytvoření digitálního modelu reliéfu bude provedeno již zmíněné geodetické zaměření popisující geometrii vodního toku, objekty na něm a také inundační území. Toto zaměření předpokládáme realizovat na všech vodních tocích, na kterých bude prováděna splaveninová analýza. Bude vytvořen hydrodynamický model proudění v korytech vodních toků, který poslouží k výpočtu chodu splavenin a výpočtu rozlivů, bude zpracován pro úseky vodních toků, které se nacházejí v zástavbě - bude tak zjišťováno riziko ohrožení povodněmi pro obyvatele a jejich sídla. Na základě takto zjištěných podkladů budou provedeny další analýzy, které se vzájemně liší – a to analýzy v ploše povodí, které budou shrnuty do tzv. pasportu povodí IV. řádu (např. analýza zásob vody v povodí, stanovení retence vody v krajině, atd.) a analýzy na vodních tocích, které budou shrnuty do tzv. pasportu vodního toku (např. biologické hodnocení vodních toků). Po všech výše uvedených aktiv vyhodnocení.

Realizace projektu:

Výstupy z projektu naleznete na stránce: https://projekty.vrv.cz/krnap/

Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2023

Celkové náklady projektu činí 52 152 925,46 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Operačního programu Životní prostředí.