resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Krkonošsko-jizerskohorská populace tetřívka obecného

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0008178

Popis projektu:

Krkonoše a Jizerské hory byly vyhlášeny jako jedny z ptačích oblastí České republiky, jejichž předmětem ochrany je (krom dalších ptačích druhů) právě tetřívek obecný. Krkonošsko-jizerskohorská populace tetřívka obecného, i přes neustále klesající počet jedinců, stále disponuje dostatečným potencionálem k přežití tohoto druhu. Cílem projektu je pomocí série aktivit zajistit příp. vytvořit vhodné podmínky pro dlouhodobou existenci populace tohoto silně ohroženého druhu v České republice.

Celková početnost tetřívka obecného Tetrao tetrix v České republice dlouhodobě klesá. Z prováděných sčítání počtu samců vyplývá, že v průběhu posledních 35 let došlo k poklesu populace o více jak 60 %. Tato skutečnost je natolik alarmující, že i v Koncepci záchranných programů a programů péče zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v ČR (MŽP 2014) je tetřívek obecný zařazen mezi druhy vyhovující kritériím pro zpracování záchranného programu, tj. druhy s velmi vysokým rizikem vyhynutí v příštích 20 letech.

Hlavním cílem je zachovat, příp. vytvořit vhodné podmínky pro dlouhodobou existenci populace tetřívka obecného v Krkonoších a Jizerských horách, jejíž početnost by neměla klesnout pod hranici zhruba 150 tokajících samců.
Projekt je členěn na 11 dílčích úkolů, které by měly přispět k řešení nebo ke zmírnění negativních dopadů výše uvedených problémů na krkonošsko-jizerskohorskou populaci tetřívků a získat aktuální odborné podklady/znalosti pro jejich účinnější ochranu.

A) Zajistit vhodný management tetřívčích lokalit
Úkol 1: Pravidelný monitoring tetřívků na vytvořených tetřívčích centrech.
Úkol 2: Vyhodnocení důležitých ekologických parametrů tetřívčích center.

B) Snížení vlivů fragmentace a rušení
Úkol 3: Vyhodnocení fragmentace zájmového území s ohledem na výskyt tetřívků.
Úkol 4: Zpracovat návrhy řešení a podklady pro trvalé/sezónní omezení vstupu na významné lokality s výskytem tetřívků, jako podklad pro jednání s orgány ochrany přírody a pro případnou následnou realizaci.

C) Snížení rizika kolizí s různými typy zařízení/staveb
Úkol 5: Viditelné označení lan lanovek a vleků (přinejmenším v období mimo jejich provoz) v lokalitách s výskytem tetřívků.
Úkol 6: Snížení negativních vlivů dalších rizikových technických zařízení umístěných v lokalitách s výskytem tetřívků.

D) Získat odborné podklady pro rozhodování
Úkol 7: Zhodnocení genetické struktury krkonošsko-jizerskohorské populace tetřívka v kontextu ostatních populací v ČR
Úkol 8: Sledování predace hnízd tetřívka.

E) Vytvořit materiály pro širokou informovanost veřejnosti
Úkol 9: Příprava populárně-naučné publikace.
Úkol 10: Prezentace příkladů dobré praxe pro širokou veřejnost.
Úkol 11: Příprava výchovně vzdělávacích materiálů.

V projektu budou realizovány tyto aktivity:

 1. V době řešení projektu každoročně sledovat početnost tokajících ptáků na tetřívčích centrech a dlouhodobé využívání těchto center tetřívky s pomocí fotopastí.
 2. Zmapovat výchozí/současný stav 12 center v Krkonoších a 12 center v Jizerských horách, stav krátce po jejich vzniku (u nově vytvořených) a následně po třech letech od jejich vzniku.
 3. Vyhodnotit míru fragmentace území s využitím dosavadních poznatků o aktuálním rozšíření tetřívků a vlivech různých disturbančních faktorů na tokající, hnízdící i zimující ptáky.
 4. Zpracovat návrhy řešení a podklady pro trvalé/sezónní omezení vstupu na významné lokality s výskytem tetřívků, jako podklad pro jednání s orgány ochrany přírody a pro případnou následnou realizaci.
 5. Vymapovat všechny rizikové lokality s výskytem tetřívků, projednat s vlastníky/provozovateli lanovek a vleků instalaci ochranných prvků a zajistit jejich následnou instalaci (nákup z prostředků projektu, každoroční instalace a reinstalace v režii jednotlivých skiareálů).
 6. Vymapovat rizikové lokality s výskytem tetřívků a připravit návrhy na zabezpečení nebezpečných zařízení proti střetům s ptáky, jako podklad pro následná jednání s příslušnými institucemi, provozovateli a majiteli a pro případnou následnou realizaci.
 7. Zjistit aktuální genetickou strukturu krkonošsko-jizerskohorské populace tetřívka a míru její izolovanosti od ostatních populací v ČR.
 8. Zjistit míru predace tetřívčích hnízd v různých typech prostředí a jejich klíčové predátory s pomocí umělých násad snímaných fotopastí.
 9. Zpracovat a vydat populárně-naučnou publikaci k současnému stavu poznání tetřívka obecného, vývoji jeho populace v ČR, problémům a rizikům a k možnostem jeho ochrany.
 10. Připravit dvě terénní exkurze (po jedné v každém pohoří) na vybrané lokality s realizovanými opatřeními.
 11. Připravit obsahové a grafické zpracování různých vzdělávacích materiálů s problematikou ohrožení a ochrany tetřívků.

Realizace projektu:

Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2023

Celkové náklady projektu činí 6 180 363,30 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Operačního programu Životní prostředí.