resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

MaGICLandscapes

Managing Green Infrastructure in Central European Landscapes

Číslo projektu: No CE897

Popis projektu:

Dlouhodobým cílem ochrany národních parků je podle § 15 zákona 123/2017 Sb., kterým se mění zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zachování nebo postupná obnova přirozených ekosystémů včetně zajištění nerušeného průběhu přírodních dějů v jejich přirozené dynamice na převažující ploše území národních parků a zachování nebo postupné zlepšování stavu ekosystémů, jejichž existence je podmíněna činností člověka, významných z hlediska biologické rozmanitosti, na zbývajícím území národních parků.

Předpokladem pro zachování biologické diverzity a zajištění ekosystémových funkcí je účinná ochrana funkční a harmonické krajiny. Ochrana krajiny musí být pojímána mezioborově a v mezinárodním kontextu. Za mezinárodní ochranu krajiny je považován systém ekologických sítí, soustava reprezentativních, navzájem propojených území se zvýšenou biodiverzitou. V evropském měřítku hovoříme o tzv. zelené infrastruktuře (ZI), její propojenosti, prostupnosti a multifunkčnosti.

Jedním z koncepčních nástrojů ochrany krajiny v Krkonošském národním parku (KRNAP) je vymezení místního, regionálního a nadregionálního systému ekologické stability. Regionální i lokální územní systém ekologické stability (ÚSES) je možné v dnešní podobě na území KRNAP a jeho ochranného pásma (OP) označit za téměř vymezený, nyní se pracuje na detailním projektování lokálních ÚSES. Dalším důležitým krokem je plánované zhodnocení funkčnosti celého systému, včetně vypracování aktualizace obsahující posouzení biologické hodnoty a zpřesnění hranic jak jednotlivých prvků tak celého sytému. Projektové aktivity povedou k posílení ekologické funkce dlouhodobě budovaného systému specifické územní ochrany. Snahou je dosáhnout propojení prvků ÚSES mezi KRNAP a KPN (Karkonoskim Parkiem Narodowym), tzn. zajištění funkce základní kostry ekologické stability pro celé pohoří Krkonoš.

V souvislosti s problematikou územní ochrany je třeba zdůraznit fragmentaci krajiny jako jeden z nejvýznamnějších faktorů, které v současnosti ovlivňují chráněnou i nechráněnou krajinu střední Evropy. K nežádoucí fragmentaci krajiny dochází i v KRNAP, tj. v oblasti, jejímž prvořadým cílem je zachování či zlepšení stavu předmětů ochrany – celých ekosystémů, biotopů i jednotlivých druhů rostlin a živočichů. Problematiku fragmentace je třeba řešit nejen ve vztahu k jednotlivým druhům organismů, ale i s ohledem na celá stanoviště, především ta chráněná v rámci soustavy Natura 2000. Zásadním cílem je proto zpracování studie, hodnotící fragmentaci krajiny na území KRNAP, ochranného pásma i nejbližšího okolí.

Správa KRNAP bude úzce spolupracovat se dvěma projektovými partnery, Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (www.vukoz.cz), a Karkonoským parkem narodowým (http://kpnmab.pl/).

Realizace projektu:

Setkání partnerů projektu MaGICLandscapes v Kyjově
V květnu 2018 se uskutečnilo již druhé setkání všech partnerů projektu MaGICLandscapes, které proběhlo v Kyjově. Cílem setkání bylo projednání dosavadního pokroku v rámci pracovního balíčku WP 1 (koncepty a rámec pro hodnocení zelené infrastruktury) a strategické plánování plnění cílů v rámci pracovních balíčků WP 2 (posuzování funkčních vlastností a hodnot zelené infrastruktury) a WP 3 (strategie pro intervence do managementu zelené infrastruktury na evropské, regionální a lokální úrovni). Více informací o průběhu projektu a setkání, jehož součástí byla mj. i poutavá exkurze vedená bývalým poslancem a ministrem životního prostředí RNDr. Liborem Ambrozkem, který jako tamní rodák všem zúčastněným detailně popsal strukturu kyjovské krajiny, její prvky zelené infrastruktury a funkce, naleznete ve 2. čísle zpravodaje MaGICNEWS (pdf 3,2 MB).

Harmonogram projektu:
Termín zahájení: 1. 7. 2017
Předpokládaný termín dokončení: 31. 10. 2020

Podpořeno v rámci programu spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE a spolufinancováno Evropským regionálním rozvojovým fondem (ERDF).

Více o projektu naleznete zde: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/MaGICLandscapes.html