resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Nastavení systému péče o ohrožené luční porosty v III. zóně Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0004624

Popis projektu:

Cílem projektu je vytvoření funkčního systému péče o degradací ohrožené luční porosty v III. zóně KRNAP a jeho ochranného pásma. Jedná se o stanoviště 6510 - Extenzivní sečené louky nížin a podhůří, 6520 - Horské sečené louky, 6230 - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech a dále 7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště.

Správa KRNAP se dlouhodobě snaží ovlivnit management všech lučních porostů v okolí krkonošských obcí, přestože předmětné pozemky nejsou v jejím majetku. Snaží se o to vykupováním pozemků, konzultacemi s farmáři, vyplácením příspěvků na management maloplošných pozemků v rámci programu PPK a POPFK, upozorňováním na nesoulad reálného managementu s podmínkami státních dotací či vypracováním plánů šetrného hospodaření (v rámci projektu LIFE CORCONTICA) a částečně i prostřednictvím nastavení AGROENVI (L-PIS). U všech těchto činností je však zjevné, že neexistují kapacity lidské ani finanční pokrýt vhodným způsobem hospodaření a jeho vyhodnocení na lučních pozemcích na celém území EVL Krkonoše. Předložený projekt má za cíl usměrnit výše uvedené
činnosti do prioritních porostů, kde mají z hlediska efektu největší význam a zároveň nastartovat změnu hospodaření v těchto porostech prostřednictvím administrativní a organizační podpory.
Hlavním cílem předloženého projektu je nastavit systém vedoucí k aplikaci vhodného managementu na degradací ohrožených lučních stanovištích na území III. zóny KRNAP a jeho ochranného pásma. V prvé řadě chceme pořídit a integrovat podklady sloužící k identifikaci nejohroženějších lučních porostů, jichž se budou týkat následné projektové aktivity. Za prioritní porosty pro další akce budeme  považovat aktuálně nejkvalitnější luční porosty s nejméně vyhovujícím aktuálním managementem a s největší pravděpodobností zastavění (nikoliv však samozřejmě porosty na místech již nenávratně určených v územně plánovací dokumentaci obcí k zastavění).

Realizace projektu:

Tisková zpráva: Mykologové: Kvalitní hospodaření na loukách pomáhá i houbám (doc 1,4 MB)

Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1. 5. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2024

Celkové náklady projektu činí 4 831 942,30 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Operačního programu Životní prostředí.