resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Podrobná inventarizace geomorfologických forem na území Krkonošského národního parku a jeho OP

reg. č.: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0010037

Popis projektu:

Na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma je celá řada geomorfologických útvarů, které vznikaly v dobách dávno minulých a které jsou přímo vázané na krkonošskou arkto-alpínskou tundru. Tyto útvary jsou z pohledu geomorfologie jedinečné, ale dosud nebyly komplexně zkoumány. V rámci projektu budou tedy podrobně mapovány a analyzovány a následně detailně popsány.

Cílem projektu je pomocí jednotné metodiky shromáždit a vyhodnotit informace o geomorfologických útvarech na území KRNAP a jeho OP. V první řadě se využije dat z laserového skenování terénu, které již proběhlo v minulosti v rámci projektu Krkonoše v INSPIRE - společný GIS v ochraně přírody. Tyto podklady poslouží jako odrazový můstek k detailnímu mapování pracovníky přímo v terénu. Získané údaje budou analyzovány a postupně doplňovány do vznikající databáze, která bude sloužit jednak jako podklad k zefektivnění péče a ochrany o neživou přírodu Krkonoš a také tím dojde k ověření a prohloubení dosud známých znalostí. Tyto poznatky budou dále základem pro plánování opatření na zmírnění vlivů klimatické změny na krkonošskou arkto-alpínskou tundru.

V rámci projektu budou sestaveny a vydány dvě populárně-naučné publikace, ve kterých budou shromážděné údaje shrnovat geomorfologický vývoj a rozmanitost Krkonoš. To přispěje k lepšímu pochopení významu vysoké ochranářské hodnoty těchto útvarů a ke zvýšení zájmu veřejnosti o neživou přírodu obecně.

Harmonogram projektu:
Datum zahájení projektu 1. 5. 2019
Datum ukončení projektu 31.12. 2023

Celkové výdaje projektu činí 6 574 020 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Operačního programu Životní prostředí.